Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
Nghị Quyết Đại Hội đồng thường niên năm 2013
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

Công ty CP XNK TH&ĐT TP.HCM              CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ( IMEXCO)                                           Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc           

            -----------------                                          -------------------------------------

Số : 01 /NQĐHCĐ/2013                                     TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

                                                  NGHỊ QUYẾT

                        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

                                                       (IMEXCO)

  -         Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần  XNK TH&ĐT TP.HCM

-         Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày  04 /12/2013 thông qua .

                                           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

    CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

                                              QUYẾT NGHỊ

 

  Điều 1. Thông qua việc keo dài thời gian hoạt động nhiệm kỳ II của HĐQT và Ban Kiểm soát cho đến thời điểm ĐHCĐ hiện tại.

 Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình họat động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 , tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013-2017( đính kèm trong văn kiện Đại  Hội Cổ đông thường niên năm 2013 đã gửi đến tất cả các cổ đông tham dự đại hội ).

 Điều 3.  Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011- 2012, tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2011 và  kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013-2017.

Điều 4: Đồng ý thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011-2012 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn Phan Dũng và công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất.

 Điều 5 : Thông qua kết quả bầu cử  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) nhiệm kỳ III ( 2013-20117)

Điều 6: Đồng ý thông qua không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

 Điều 7: Đồng ý thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

  1. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
  2. Quyết định thông qua định hướng phát triển công ty và chọn nhà đầu tư tham gia các dự án hoặc tái cấu trúc công ty.
  3. Quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc trụ sở công ty trong trường hợp có sự thay đổi.
  4. Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến hết nhiệm ký III của HĐQT.

 Điều 8 :Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .Tất cả cổ đông của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) , thành viên Hội đồng Quản Trị ,thành viên ban kiểm soát , toàn thể những người lao động của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

 -         Toàn thể Đại hội Cổ đông  đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013.

 

                                                                 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                           CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP và ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

                                                                        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                                                                          LÊ VIỆT DŨNG

                                                                               (đã ký)           

                                                                                   

Nơi nhận:

-         Như điều 7

-         Lưu VT

 
Hôm nay: 29-05-2023
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 685668

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658