Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
Tin Tức Và Sự Kiện
Nghị quyết năm 2020 của HĐQT công ty Imexco
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
Bao cao BKS DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp & Đầu tư TP HCM

IMEXCO

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày  16  tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

V/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO)

năm 2013 và 2014

Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-  Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO);

-  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của Công ty đã được  Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

-  Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013 và 2014.

Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (Cty IMEXCO) bao gồm 03 thành viên :

-  Ông UNG SƠN CHÂU                  :           Trưởng Ban

-  Bà PHAN LÊ THÙY VY   :           Uỷ viên

-  Ông BÙI HỒNG TIẾN                   :           Uỷ viên

Xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của Công Ty CP Imexco năm 2013 – 2014 như sau :

I/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ nội dung phân công tại cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 10 tháng 12 năm 2013, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản Trị :

-         Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị;

-         Thẩm định báo cáo tài chính;

-         Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

II/  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Đơn vị tính:  Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm 2013

Kế hoạch

Năm 2013

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

1

 

 

 

 

 

 

2

 

3

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập doanh nghiệp (*)

72.258

 

70.418

 

239

 

1.601

 

(34.065)

(34.106)

 

 

 

 

(*)  Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Phát – IMEXCO có lợi nhuận năm 2013:  151.550.260 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:  40.527.565 đồng

2.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014

Đơn vị tính:  Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm 2014

Kế hoạch

Năm 2014

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

1

 

 

 

 

 

 

2

 

3

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập doanh nghiệp (*)

52.882

 

51.941

 

201

 

740

(21.298)

 

 

(21.298)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Chỉ hợp nhất với KQKD của Cty TNHH  Vĩnh Phát- Imexco đến ngày 31/10/2014.

III/  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2014  là của Công ty CP XNK Tổng Hợp và Đầu tư  TP.HCM không bao gồm Công ty TNHH Vĩnh Phát- Imexco vì đã tách ra từ ngày 31/10/2014:

1.  Tổng giá trị tài sản của Công ty:                                    200.381.752.148  đồng

Gồm:

a)    Tài sản ngắn hạn:                                                         49.482.422.133 đồng

-  Tiền mặt và tiền gởi ngân hàng:                             20.664.687đđồng

-  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-  Các khoản phải thu ngắn hạn                                     47.000.228.543 đồng

-  Hàng tồn kho                                                                                       0 đồng

-  Tài sản ngắn hạn khác                                                   2.461.528.903  đồng

b)    Tài sản dài hạn:                                                         150.899.330.015 đồng

-  Các khoản phải thu dài hạn                                        10.418.500.000  đồng

-  Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)                   62.093.065.084 đồng

-  Bất động sản đầu tư                                                    58.563.248.200 đồng

-  Đầu tư tài chính dài hạn                                              19.778.000.000  đồng

-  Tài sản dài hạn khác                                                             46.516.731 đồng

2.  Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:                                200.381.752.148 đồng

Gồm:

a)    Nợ phải trả:                                                                 382.454.125.924   đồng

-  Nợ ngắn hạn                                                                355.827.935.076  đồng

-  Nợ dài hạn                                                                    26.626.190.848  đồng

b)    Vốn chủ sở hữu:                                                          (182.072.373.776) đồng

-  Vốn điều lệ                                                                   30.000.000.000  đồng

-  Lợi nhuận chưa phân phối                            (218.218.257.764) đồng

-  Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu                           6.145.883.988 đồng

-  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                                                   0  đồng

 

IV/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1.  Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội năm 2013 (tháng 11), Đại hội đồng cổ đông xác định danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ III gồm:

1.  Ông DƯƠNG KỲ HIẾU              :           Chủ Tịch HĐQT

2.  Ông LÊ VIỆT DŨNG                               :           Phó Chủ Tịch HĐQT

3.  Ông ĐỖ NGUYỄN KỲ TRUNG :           Ủy viên HĐQT

4.  Ông TRẦN VĂN KIẾN                :           Ủy viên HĐQT

5.  Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC                      :           Ủy viên HĐQT

 

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác định hướng, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng:

Trong năm  2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp, và ban hành các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý như sau :

-         Góp vốn bằng QSDĐ với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Việt để thực hiện dự án “Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ” tại khu đất 432 Trần Văn Kiểu, Phường 7, Quận 6, TPHCM.

-         Thoái vốn góp tại Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận.

Năm 2014 do 2 thành viên Hội đồng Quản Trị là Ông Dương Kỳ Hiếu – Chủ Tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc và Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung Ủy viên Hội đồng Quản Trị, kiêm Phó Tổng Giám Đốc đang trị bệnh. Hội đồng Quản Trị đã phân công Ông Lê Việt Dũng được ủy quyền điều hành Hội đồng Quản Trị và bổ sung Ông Đào Văn Thơm – Chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Phó Tổng Giám Đốc công ty.

-         Thông qua chủ trương giải quyết kế thừa các khoản lổ và các tồn tại về tài chính trong quyết toán chuyển thể hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ Phần (đã có Biên bản của các ngành liên quan chờ thông qua đại hội cổ đông 2015, Tổng Cơng Ty TMSG TNHH Một Thnh Vin trình Ủy Ban Nhân Dân Thanh phố quyết định).

-         Chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH Vĩnh Phát - Imexco;

-         Thay đổi người đại diện Pháp luật là Ông Lê Việt Dũng do Ông Dương Kỳ Hiếu – Chủ Tịch HĐQT từ trần ngày 20/11/2014;

-         Thông qua chương trình và nội dung của Đại hội cổ đông 2015

2.  Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

a)  Ban Tổng Giám Đốc Công ty gồm 3 thành viên:

-  Ông Dương Kỳ Hiếu                     : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (từ trần ngày 20/11/2014).

-  Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc (đến ngày 30/06/2014 nghỉ bệnh có chứng thư xác nhận của Hội đồng giám định y khoa).

-  Ông Trần Văn Kiến                        : Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc đến ngày 01/11/2014 có đơn xin nghỉ và được HĐQT chấp thuận.

- Ông Lê Việt Dũng               : Quyền Tổng Giám Đốc từ ngày 25/11/2014

- Ông Đào Văn Thơm                        : Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 19/05/2014

Trong thời gian qua dù có nhiều biến động về nhân sự, tuy nhiên, Ban Giám Đốc đã rất nổ lực trong việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự khắc phục giải quyết những tồn tại tìm kiếm các nhà đầu tư mới nhằm cũng cố lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.  Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc:

Tình hình hoạt động SXKD thiếu ổn định do khó khăn chung và do thiếu vốn hoạt động, Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã có phối hợp tốt trong việc điều hành công ty, tập trung vào việc củng cố bộ máy tổ chức, định hướng lại SXKD tìm đối tác mới có tiềm năng để ổn định sản xuất kinh doanh.

4.  Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

-  Báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014 của Công ty đã được Công ty kiểm toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

-  Kiến nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Danh sách đề cử – ứng cử, nhằm bầu bổ sung và kiện toàn lại Hội đồng Quản Trị – Ban Kiểm soát. Việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng sẽ làm động lực tốt để củng cố lại hoạt động SXKD và có những định hướng mới trong tương lai.

Nay Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo trước Đại hội 2015 các hoạt động kiểm tra giám sát tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ được phân công.

Chân thành cám ơn Quý vị cổ đông.

 

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đ ký)

Ung Sơn Châu

 
tai lieu DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

HCMC GENERAL IMPORT - EXPORT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

56-58 Phú Thọ  - P.2 , Q.11 Tp.Hồ Chí Minh. Việt Nam

IMEXCO

Tel : 84.8.35058306     ----   Fax : 84.8.39606658

______________________________________________________________________________

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SXKD 2 NĂM (2013-2014)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

Kính thưa quí vị cổ đông,

Từ sau cổ phần hóa đến nay, Công ty đã trãi qua 2 nhiệm kỳ. năm 2013 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ III. Công ty hoạt động với thành phần Hội Đồng Quản Trị mới được bầu lại từ kỳ Đại Hội Cổ Đông của năm 2013.

Nghị quyết về phương hướng và mục tiêu được thông qua tại nhiệm kỳ III đã được tiếp tục triển khai với nhiều nhiều thay đổi lớn về nhân sự trong Ban Điều Hành và hoạt động trong điều kiện công ty đã gặp không ít khó khăn do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan.

Các hoạt động của Công ty hiện nay chủ yếu là đầu tư vào các dự án, bất động sản. Có dự án đang tiếp tục hoàn thành để chuyển giao và có những dự án do thiếu vốn, nên chưa thể xúc tiến triển khai thực hiện được.

Trong tình hình đó Ban Tổng Giám Đốc cùng với Hội Đồng Quản Trị đã có nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ , huy động mọi nguồn tài chính nhằm bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như của các công ty thành viên được liên tục.Với mong muốn triển khai thực hiện các dự án để tăng thêm nguồn thu, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã được nghị quyết đại hội cổ đông thông qua trong nhiệm kỳ III này.

 

PHẦN A

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SXKD 2 NĂM 2013-2014

I. Đặc điểm tình hình :

1. Thuận lợi:

Nghị quyết về phương hướng mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 3, đã được Hội Đồng Quản Trị triển khai thuận lợi với sự đồng thuận chung trong Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ này, Công ty đang tiếp tục thực hiện các dự án để cùng hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao cho các đối tác nhằm tạo nguồn vốn cho công ty tái cơ cấu thanh toán nợ và có kế hoạch giản nợ vay tại các Ngân hàng.

Mặt khác, để cũng cố và duy trì các hoạt động kinh doanh trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, toàn thể CBCNV của Công ty đã đồng thuận ủng hộ các chủ trương về cắt giảm chi phí, tinh giản bộ máy quản lý …v…v…

Cũng trong nhiệm kỳ này, Hội Đồng Quản Trị Công ty Imexco đã thuận chủ trương rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận và thuận cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco được chia tách ra riêng.

2. Khó khăn:

Công ty đã trải qua 2 năm 2013-2014 là quảng thời gian gần như không thể khó khăn hơn, Imexco đã chịu áp lực rất lớn về Doanh thu – chi phí – thu nhập và phải giải quyết các khoản công nợ, tiền vay kể cả các khoản lãi vay cứ phát sinh không ngừng…v…v…

Trong hai năm qua, tại Công ty cũng đã có những thay đổi về thành phần nhân sự lãnh đạo. Với các lý do khác nhau, đến nay, Ban điều hành cũ gần như rút hết.

Và khi mà nền kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, Công ty không thể chủ động kinh doanh các mặt hàng thế mạnh truyền thống như những năm trước đây, thì việc sụt giảm doanh thu, thu nhập không bù đắp được chi phí, năm tài chính phải phát sinh thua lỗ sẽ là điều cũng không thể tránh khỏi.

II. Kết quả thực hiện :

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Việt Nhất thực hiện, số liệu tổng kết như sau:

Các chỉ tiêu

Đvt

2013

2014

Tổng doanh thu

TriệuVNĐ

2.080

2.384

Lợi nhuận trước thuế

TriệuVNĐ

- 44.146

- 20.689

Tổng giá trị tài sản

TriệuVNĐ

227.476

200.382

Vốn chủ sở hữu

TriệuVNĐ

-161.382

-182.072

Với tổng lỗ lũy kế đến cuối 31-12-2014 là : 218.218.257.764 đồng.

* Đánh giá chung :

- Trong hai năm qua, tình hình kinh tế toàn cầu chưa tốt hơn được, giá xuất khẩu không tăng hoặc tăng không đáng kể, kinh tế trong nước cũng còn rất khó khăn, việc cố gắng để duy trì sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, giữ được công nhân trong thời gian này đã là một gánh nặng rất lớn của Ban lãnh đạo công ty.

- Bởi do Công ty chưa lường được hết mức độ gay gắt, kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước xảy ra từ những năm trước đến nay. Cũng bởi chưa đánh giá hết được diễn biến ngày càng xấu của thị trường địa ốc, thị trường tài chính và chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Khu Công nghiệp, kinh doanh bất động sản, nên đã không nắm bắt được kịp thời xu hướng phát triển hay thoái trào trong lĩnh vực bất động sản, cũng như sự biến động bất ngờ từ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương trong các lĩnh vực này.  Do vậy, với các tồn đọng này, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trên báo cáo tài chính của  hai năm 2013-2014 đã bị lỗ.

Doanh thu chủ yếu là cho thuê kho bãi.

Chí phí chủ yếu là lãi phát sinh từ khoản tiền vay của các ngân hàng và giải quyết các khoản lỗ tồn đọng.

Đến hết năm 2014 này, mặc dù tại Công ty đã gặp nhiều áp lực về điều hành, nhưng nhìn chung Imexco phần nào đã kiểm soát được, giảm thiểu được các chi phí hoạt động, chủ động hơn trong việc kiểm soát các thiệt hại.

2. Các hoạt động  khác :

a/ Về nguồn vốn :

Nhìn trên Bảng cân đối kế toán thì vốn chủ sở hữu của Công ty là con số lớn. Đây là thách thức, đồng thời, khi có thời cơ thì đây cũng là khả năng để xem xét tái cơ cấu công ty trong những điều kiện nhất định.

Trong năm 2013,  công ty đã thực hiện  việc rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận. Trong năm 2014,  công ty đã thực hiện  việc rút vốn tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco với mục đích cơ cấu một phần nguồn vốn và giảm thiệt hại cho Công ty con, tạo điều kiện để các công ty thành viên được độc lập tự chủ hơn.

b/ Về tổ chức:

- Do  tình hình kinh doanh chưa ổn định, nên Công ty đã có chủ trương cho CBCNV được chuyển đổi công tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có được thu nhập tốt hơn tại công ty.

Về tổ chức, đến nay, số nhân sự đã giảm đáng kể.

- Ngoài ra, để kiểm soát chi phí và giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết, Ban Giám Đốc công ty đã thường xuyên yêu cầu các phòng ban thực thi các phương pháp tiết kiệm điện, nước, điện thoại…v…v…

- Ban Tổng Giám đốc cũng đã đánh giá lại cho sát với thực trạng hoạt động của công ty và đã quyết định thanh lý các tài sản không cần dùng nhằm thu hồi vốn giảm chi phí bảo trì, ít nhiều dùng trả nợ ngân hàng.

c/ Về Đầu tư :

-         Như Báo cáo đã có đề cập đến ở những phần trên, trong 02 năm 2013-2014, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh thu và áp lực về chi phí, nguồn vốn chủ yếu là vay ngân hàng. Do vậy, Ban điều hành công ty buộc phải chuyển nhượng tài sản, bất động sản để giảm chi phí tài chính  và đồng thời ít nhiều cơ cấu các khoản phải thu – phải trả.

-         Ngoài ra, Công ty đã sắp xếp thu hồi vốn các khoản đầu tư không hiệu quả. Đây là vấn đề cấp thiết phải giải quyết để bảo toàn vốn và giảm thiểu thiệt hại cho công ty trong thời kỳ thị trường đã xấu đi.

III. Nhận xét và đánh giá :

1. Những mặt làm được :

- Trong tình hình thị trường còn nhiều bất ổn, Ban Tổng Giám Đốc cùng với HĐQT đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ , huy động nhiều nguồn tài chính để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị không bị ách tắc. Tạo điều kiện để các Công ty thành viên và các CBCNV được chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội.

- Công ty gần như đã cơ cấu lại toàn bộ các đơn vị , tổ chức định biên lại Công ty, ổn định được trụ sở văn phòng chính của công ty,  kiểm soát được các chi phí hoạt động….

- Luôn luôn ghi nhận trọng tâm hoạt động của Công ty là củng cố và triển khai thực hiện tiếp các dự án hiện hữu để chuyển đổi các địa điểm sản xuất kinh doanh không hiệu quả trước đây đưa vào liên doanh liên kết tạo nguồn thu để đầu tư cho sản xuất và phát triển mặt hàng mới.

2. Những mặt chưa làm được :

- Đến nay, Công ty Imexco vẫn chưa hoàn thành việc quyết toán giai đoạn doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hóa, đây cũng chính là yếu tố làm ảnh hưởng  đến quá trình phát triển của Imexco trong những năm qua.

- Không có điều kiện cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, nên công ty luôn hoạt động trong tình trạng thiếu vốn , áp lực vốn vay và lãi vay phải trả rất lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nói cụ thể hơn là Công ty phải chịu lỗ liên tiếp của những năm qua.

- Các dự án trọng điểm của công ty chủ yếu là về bất động sản thì kéo dài khá lâu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm cho công ty luôn bị đọng trong các hoạt động kinh sản xuất kinh doanh, bị đọng về nguồn vốn, bị mất cân đối giữa vốn chủ sở hữu với tài sản.

- Chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa có đủ bản lĩnh, có đủ năng lực để điều hành và đưa công ty phát triển đi lên.

PHÀN B

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3, với nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi các mặt bằng hiện hữu để thực hiện thành các dự án có đầy đủ quyền sở hữu theo đúng với công năng được nhà nước phê duyệt và phải tích cực giải quyết các khoản công nợ của khách hàng và nợ vay của ngân hàng.

Trong năm 2013-2014 Công ty đã tiếp tục xúc tiến các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các dự án và đã làm việc với ngân hàng để cơ cấu các khoản nợ.

Trên cơ sở đó, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng sẽ tiếp tục các công việc từ 2014 và có chú ý đến  mảng xuất nhập khẩu vốn là chức năng kinh doanh chủ yếu của Imexco trước đây.

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN CÔNG TY TRONG NĂM 2015

1. Thuận lợi :

-           Công ty đã giải thể và chuyển nhượng xong các đơn vị làm ăn không hiệu quả;

-           Hoàn thành xong việc rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận và thuận cia tách Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát –Imexco được ra riêng;

-           Ổn định văn phòng Imexco tại địa chỉ 58 Phú thọ, Quận 11- TPHCM, Công ty không còn phải trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh và bộ máy quản lý văn phòng đã tinh giảm; các chi phí hoạt động cũng được tiết giảm.

-           Các cán bộ chủ chốt và Người lao động vẫn còn làm việc và có tinh thần trách nhiệm với công việc, giúp công ty chèo chống vượt qua các khó khăn để duy trì Imexco hoạt động và sự tồn tại của công ty.

-           Trên cơ sở các mặt bằng đang có, Ban điều hành sẽ có thể lựa chọn đối tác tốt cùng hợp tác để  tái cấu trúc Công ty. Thuận lợi này là một bài toán có tiềm năng. Cùng với thế mạnh cũng như thời cơ được mở, hy vọng Ban lãnh đạo mới sẽ có những quyết sách tốt để đưa Imexco đến với một trang hoạt động mới.

2. Khó khăn:

-           Sau khi giải quyết chuyển nhượng xong khu Công nghiệp Phú Gia tại tỉnh Bình Dương thì áp lực lãi vay phải trả đã giảm mạnh, nhưng vì công ty vẫn còn các khoản vay vốn đến hạn phải trả khác, vẫn còn các khoản lãi phát sinh chưa trả hết cho Ngân hàng nên áp lực công nợ này là không nhỏ.

-           Các năm qua công ty bị lỗ, vốn chủ sỡ hữu đang bị âm, nên khi muốn tiếp tục tiến hành các dự án hiện hữu, thì đây sẽ là bài toán không đơn giản đối với Ban điều hành mới.

-           Công ty còn nợ thuế, nợ tiền thuê mặt bằng các năm trước chưa trả được, thuế đất phát sinh tăng do biểu thuế đất mới ban hành của UBND Tp.HCM;

-           Các khoản lỗ từ các năm trước của các công ty giải thể nếu chưa kết chuyển hết, các khoản công nợ khó đòi …v…v… có thể sẽ phát sinh trong năm nay;

-           Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn do công ty không có vốn. Lũy kế đến cuối năm 2014, thực tế công ty bị lỗ nặng, điều này dặt ra áp lực rất lớn cho Ban điều hành mới phải hoạt động tích cực để có nguồn bù đắp;

 

Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 như sau:

* Doanh thu : 60 tỉ đồng.

* Lợi nhuận : Công ty phấn đấu giảm thiểu lỗ và trả nợ ngân hàng, dần dần bù đắp kết quả kinh doanh bị lỗ từ các năm trước đã để lại.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

1.  Kế hoạch đầu tư cho kinh doanh:

- Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào công ty. Đặc biệt, trong những điều kiện thuận lợi, công ty sẽ quan tâm đến mãng hợp tác kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu và tiêu thụ trong nước khi Việt nam hội nhập kinh tế sâu rộng trong năm 2015 và những năm tiếp sau.

- Hợp tác đầu tư vốn cho sản xuất hàng xuất khẩu. Công ty vẫn đang có khách hàng quan tâm đến thương hiệu IMEXCO là Công ty xuất nhập khẩu rất có uy tín thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu vào các thị trường Nhật bản , EU và Mỹ.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản :

Dưới đây là những Dự án mà Công ty đã khởi động từ trước, nay sẽ được quan tâm hơn, thực hiện theo đúng các chương trình,  nhiệm vụ đã được nghị quyết tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 :

1/ Dự  án cao ốc căn hộ- Văn phòng tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6-The Fortune Tower:

- Tại mặt bằng này, hiện nay, Công ty đang hợp tác với công ty Cổ Phần Đầu Tư  Gia Việt để xúc tiến thực hiện Dự án Cao ốc - Căn hộ và Trung tâm Thương Mại, với quy hoạch chi tiết như sau :

+ Diện tích khuôn viên                        :           3576 m2

+ Độ cao công trình                             :           25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           32.278 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           400 tỉ đồng

Trong năm 2015, Công ty sẽ xem xét mở rộng hợp tác thêm với một nhà đầu tư khác để thực hiện Dự án này với một qui mô lớn hơn. Nếu  khả năng hợp tác thành công, thì tổng dự toán của công trình sẽ còn tăng cao hơn nữa.

 

2/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8- Glory Tower:

- Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên                        :           6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           62.545 m2

17 tầng và 1 tầng hầm

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           320 tỉ đồng

Dự án hoặc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. Hoặc sẽ thay đổi Hồ sơ thiết kế chuyển công năng Dự án thành Trung tâm đào tạo việc làm và Trường đào tạo nghề theo các chủ trương của UBND Quận 8 và UBNDTPHCM.

 

3/ Dự án Văn phòng và cửa hàng tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8- Rainbow Plaza :

- Công ty đang lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên                        :           1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           6.253,3 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           50 tỉ đồng

Dự án hoặc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. Hoặc sẽ thay đổi Hồ sơ thiết kế chuyển công năng Dự án thành nhà ở xã hội với tổng mức vốn đầu tư sẽ nâng lên phù hợp với thiết kế thi công, theo các chủ trương của UBND Quận 8 và UBNDTPHCM.

4/ Dự án Văn phòng tại 56-58 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11 - TPHCM:

-         Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dụng văn phòng làm việc và nhà xưởng cho thuê.

+ Diện tích khuôn viên          : 1.577 m2

+ Văn phòng                           : 161,3 m2

+ Nhà xưởng                           :  205,9 m2 và kho lạnh : 476,3 m2

 

Imexco cũng nhận thức được rằng, trong tình nền kinh tế cả nước chưa hồi phục tốt, bất động sản hiện nay vẫn còn nhiều bất cập thì việc thực hiện các dự án nêu trên vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, quá trình thực hiện sẽ lâu dài và không dễ dàng.

 1. 3. Kế hoạch về vốn và nguồn vốn :

Trước tình hình thực tế : vốn chủ sở hữu đang bị âm do thua lỗ, nên quan trọng nhất xuyên suốt cả nhiệm kỳ là việc tập trung mọi nguồn lực để bù đắp từng phần và (nếu có thể) sẽ bù đắp được nguồn vốn đã mất.

Và nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là tập trung vào việc thu hồi công nợ cùng với giải quyết nhanh các khoản nợ vay Ngân hàng để công ty không phát sinh thêm lỗ.

Riêng đối với các dự án mới cần vốn, Imexco cũng xem xét cẩn thận để không bị mất vốn.

 1. 4. Kế hoạch về nhân sự :

-         Tại Đại hội kỳ này sẽ bầu bổ xung các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ III (2013-2017) cho đủ quân số, có đủ năng lực gánh vác công việc và có khả năng giải quyết các tồn tại của nhiệm kỳ cũ;

-         Ban điều hành mới sẽ tiếp tục tái cấu trúc bộ máy văn phòng Công ty và các đơn vị sao cho đủ mạnh và làm việc hiệu quả hơn;

-         Như các phần trên đã có trình bày, mục tiêu từ sau năm 2015 là tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và khả năng quản lý để hợp tác với công ty;

-         Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công ty;

Trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban Tổng giám đốc dưới sự phân công của   HĐQT , Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành kế hoạch được giao. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, đoàn kết nhất trí của các quý vị cổ đông với mục tiêu cùng chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để duy trì sự tồn tại của Công ty, thực hiện quá trình tái cấu trúc xây dựng lại, nhằm phục hồi và phát triển công ty CP Imexco.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

LÊ VIỆT DŨNG

 
chung trinh DHCD thuong nien 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TH&ĐT TP.HCM (IMEXCO)

Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2015

 Thời gian: 08g30’ ngày 28  tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Nhà khách T78 145 Lý Chính Thắng ,Phường 7 quận 3,TP.HCM.

  

 • 08:00 – 08:30 – BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

      I.   Đón khách, cổ đông.

 • 08:30 – 08:45

II.  KHAI MẠC

2.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.

2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ,nội qui  và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành :

2.3 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa. Thư ký đoàn:

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

     * 08:45 – 10:00.

3.1 Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3.2 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.

3.3 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013-2014.

3.4 Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động ban kiểm soát NK năm 2013-2014.

3.5 Tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013-2014.

3.6 Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các tờ trình xin ý kiến sau :

1. Tờ trình tờ trình xin ý kiến Cổ đông thông qua Biên bản xử lý tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể Công Ty XNK TH & ĐT TP HCM (IMEXCO). Giữa TCT TMSG và Cty CP Imexco.

2. Tờ trình xin sửa đổi điều 32 điều lệ Công ty.

2.Tờ trình xin từ nhiệm thành viên HĐQT & BKS

3. Tờ trình giới thiệu nhân sự và bầu cử HĐQT và BKS bổ sung.

3.7 Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông thông qua việc từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bổ sung

3.8  Giới thiệu ban kiểm phiếu Bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát và biểu quyết thông qua.

3.9 Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử , tiến hành bầu cử.

IV. 10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao

 • 10:15 – 11:00

V. Chủ tọa đoàn hướng dẫn thảo luận và đóng góp ý kiến

5.1.Thảo luận :

    5.2. Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến và giải đáp những kiến nghị của Cổ đông.  

 * 11:00 – 11:45

 1. 6.      Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua tờ trình xin ý kiến Cổ đông thông qua Biên bản xử lý tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể Công Ty XNK TH & ĐT TP HCM (IMEXCO). Giữa TCT TMSG và Cty CP Imexco.

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều 32 điều lệ Công ty.

- Thông qua báo cáo tổng kết tình hình họat động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013/14 và phương hướng hoạt động năm 2015

- Thông qua Báo cáo HĐQT

- Thông qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát , Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS NKIII bổ sung (2013-2017).

08. Phát biểu của Khách mời

09. Chủ tọa  thông qua  Nghị quyết Đại hội.

           10. Ban Thư ký thông qua biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2015

                    * 11:50 Bế mạc đại hội.

 
thu moi tham du DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP & ĐT TP HCM

(IMEXCO)

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

      Số:   10 /IMEX/2015                                      TP Hồ Chí Minh, ngày   12 tháng  03 năm 2015

 

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015          

Kính gởi : Quý Cổ Đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh (IMEXCO)        

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh (IMEXCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:.

- Thời gian :  08 giờ Thứ Bảy ngày 28 tháng 03 năm 2015

- Địa điểm : Hội trường A2, Nhà khách T-78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7 Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành thuận lợi, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội với Phòng Tổ chức hành chánh Công ty trước ngày 24/03/2015 thông qua :

- Số điện thoại : 08 39606702                    - Số ĐT liên hệ: 0903714303 (A Hồng).

- Đường bưu điện : Công ty Cổ phần XNK Tổng Hợp và Đầu Tư TP.HCM

                          số 56 – 58 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP.HCM.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (mẫu kèm theo) và gửi về cho chúng tôi theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 24/03/2015.

Chương trình Đại hội và các tài liệu, văn bản liên quan đến Đại hội cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.imexco.vn 10 ngày trước khi Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đem theo giấy CMND/ hộ chiếu, thư mời.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 26-3.3 của Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 04 (bốn) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ cùng nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự tham dự của Quý Cổ đông để góp phần vào sự phát triển của Công ty và thành công của Đại hội.

Rất mong được đón tiếp./.

                                                                              

                                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                LÊ VIỆT DŨNG

 
Thông báo phân công của HĐQT , BKS và BGĐ
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 

 
Nghị Quyết Đại Hội đồng thường niên năm 2013
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

Công ty CP XNK TH&ĐT TP.HCM              CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ( IMEXCO)                                           Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc           

            -----------------                                          -------------------------------------

Số : 01 /NQĐHCĐ/2013                                     TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

                                                  NGHỊ QUYẾT

                        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

                                                       (IMEXCO)

  -         Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần  XNK TH&ĐT TP.HCM

-         Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày  04 /12/2013 thông qua .

                                           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

    CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

                                              QUYẾT NGHỊ

 

  Điều 1. Thông qua việc keo dài thời gian hoạt động nhiệm kỳ II của HĐQT và Ban Kiểm soát cho đến thời điểm ĐHCĐ hiện tại.

 Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình họat động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 , tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013-2017( đính kèm trong văn kiện Đại  Hội Cổ đông thường niên năm 2013 đã gửi đến tất cả các cổ đông tham dự đại hội ).

 Điều 3.  Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011- 2012, tổng kết nhiệm kỳ II năm 2007-2011 và  kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013-2017.

Điều 4: Đồng ý thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011-2012 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn Phan Dũng và công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất.

 Điều 5 : Thông qua kết quả bầu cử  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) nhiệm kỳ III ( 2013-20117)

Điều 6: Đồng ý thông qua không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

 Điều 7: Đồng ý thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

 1. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 2. Quyết định thông qua định hướng phát triển công ty và chọn nhà đầu tư tham gia các dự án hoặc tái cấu trúc công ty.
 3. Quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc trụ sở công ty trong trường hợp có sự thay đổi.
 4. Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến hết nhiệm ký III của HĐQT.

 Điều 8 :Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .Tất cả cổ đông của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) , thành viên Hội đồng Quản Trị ,thành viên ban kiểm soát , toàn thể những người lao động của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

 -         Toàn thể Đại hội Cổ đông  đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013.

 

                                                                 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                           CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP và ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

                                                                        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                                                                          LÊ VIỆT DŨNG

                                                                               (đã ký)           

                                                                                   

Nơi nhận:

-         Như điều 7

-         Lưu VT

 
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
Tài liệu ĐHCD năm 2013
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

HCMC GENERAL IMPORT - EXPORT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

56-58 Phú Thọ  - P.2 , Q.11 Tp.Hồ Chí Minh. Việt Nam

IMEXCO

Tel : 84.8.35058306     ----   Fax : 84.8.39606658 

______________________________________________________________________________

 BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SXKD6 NĂM(2007-2012)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM (2013-2017)

 

Kính thưa quí vị cổ đông,

            Nhiệm kỳ II – HĐQT, bắt đầu từ năm 2007 là năm thứ 4 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Phương hướng mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ I đã được tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ II. Có những dự án hoàn thành chuyển giao, có những dự án đang xúc tiến thực hiện.

            Trong tình hình đó Ban TGĐ, HĐQT đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ , huy động mọi nguồn tài chính để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị không bị ách tắc. Triển khai thực hiện các dự án để tăng thêm nguồn thu, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã được nghị quyết đại hội cổ đông thông qua

            Căn cứ báo cáo tài chính đã được các công ty hợp kiểm toán độc lập  kiểm toán. Số liệu thực hiện tổng kết  như sau:

PHẦN A

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SXKD 5 NĂM 2007-2012

 

I. Đặc điểm tình hình :

            1. Thuận lợi:

Phương hướng mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ 2 đã được triển khai thuận lợi. Một số dự án đã được hoàn thành chuyển giao cho các đối tác tạo nguồn vốn cho công ty tái đầu tư phát triển và tái cơ cấu .

2. Khó khăn:

            - Từ  năm 2008 là năm đầu tiên Việt Nam chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường khi tham gia vào WTO, vì vậy sự biến động của giá dầu, giá USD, giá vàng trên thị trường quốc tế đã tác động trực tiếp đến giá các mặt hàng liên quan tại Việt Nam. Giá xăng dầu tăng đẩy chi phí vận chuyển tăng, giá điện, nước, giá thành sản xuất đều tăng theo ảnh hưởng đến kế hoạch xuất nhập khẩu.

            - Năm 2009 cho đến nay có nhiều biến động lớn, nhiều xáo trộn nhất về tình hình kinh tế trong vòng 20 năm trở lại đây. giá giảm  ồ ạt của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, vượt quá tầm kiểm soát. Trong khi trên thị trường thế giới giá xăng dầu tăng từng giờ kéo theo các sản phẩm phụ thuộc tăng cao, nguyên vật liệu khan hiếm làm rối loạn cung cầu của thị trường. Trong bối cảnh kinh tế bị biến động, thị trường chao đảo, sự ảnh hưởng là tất yếu không những đối với các doanh nghiệp lớn mà còn nặng nề hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

II. Kết quả thực hiện :

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tổng doanh thu

TriệuVNĐ

296.377

402.032

271.765

360.500

273.747

606.121

Kim ngạch XNK & kiều hối

TriệuUSD

27,56

23,66

6,20

4,20

2,10

2.0

Lợi nhuận trước thuế

TriệuVNĐ

6.810

9.105

5.736

-5.900

-19.350

-139.554

Tỉ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ 

%

22,7%

30,35%

19,12%

-19,67%

-64,33%

-465,35%

Tỉ lệ chia cổ tức

%

14%

12,5%

4%

0

0

0

Tổng giá trị tài sản của công ty 

TriệuVNĐ

644.753

770.997

1.159.781

876.429

862.171

278.893

Vốn chủ sở hữu

TriệuVNĐ

40.104

39.037

38.947

32.278

12.899

-126.695

             * Đánh giá chung :

+Giai đoạn 2007-2009:

        - Tổng doanh thu và thu nhập đều tăng qua các năm  , lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch đặt ra . Như vậy Công đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trong về doanh thu, lợi nhuận.

        -  Tổng giá trị tài sản tăng từ 270 tỉ lên 1.156 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 33,99 tỉ lên 38,94 tỉ đồng , đã thể hiện sự cố gắng của Ban giám đốc trong thời gian qua duy trì phát triển của công ty.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng chỉ tiêu quan trọng nhất là doanh thu,lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức Ban Tổng Giám đốc công ty quyết tâm thực hiện bằng được. Đây là chỉ tiêu khó nhất đòi hỏi sự cố gắng và sự năng động của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Tình hình sản xuất kinh doanh cơ bản vẫn giữ được sự ổn định nhưng doanh thu không cao, ngoài những lý do khách quan tác động của thị trường thì từng thành viên cũng có những khó khăn riêng, nhất là những đơn vị hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, các đơn vị vừa chuyển sang loại hình doanh nghiệp mới trong thời gian qua đã mất khá nhiều thời gian trong công tác tổ chức, quản trị kinh doanh theo mô hình mới cũng như định hướng phát triển kinh doanh còn nhiều lúng túng nên đã hạn chế không ít đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2010-2012:

- Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu , giá xuất khẩu không tăng hoặc tăng không đáng kể, trong khi mọi chi phí nguyên vật liệu đầu vào do ảng hưởng của giá xăng dầu và tình hình lạm phát đã tăng cao. Việc cố gắng để duy trì sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, giữ được công nhân trong thời gian này đã là một gánh nặng rất lớn của ban lãnh đạo công ty.

- Do chưa lường không lường được hết mức độ gay gắt, kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước xảy ra từ năm 2008 đến nay. Không đánh giá hết được diễn biến ngày càng xấu của thị trường địa ốc, thị trường tài chính và chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Khu Công nghiệp,  kinh doanh bất động sản, nên đã không nắm bắt được kịp thời xu hướng phát triển hay thoái trào trong lĩnh vực bất động sản, cũng như sự biến động bất ngờ của các chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương trong các lĩnh vực này  nên ảnh hưởng trực tiếp đến kế quả hoạt động của công ty từ 2010-2012 bị lỗ .

2. Các hoạt động  khác :

             a/Về nguồn vốn :

     Công ty đã triển khai một số dự án lớn như dự án khu công nghiệp, dự án chung cư . Nên Công ty  luôn trong tình trạng thiếu vốn. Ngoài sự năng động , tích cực của Ban TGĐ để tìm được sự hỗ trợ của ngân hàng, còn có sự  chủ động của Giám đốc các đơn vị thành viên trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong bạn bè , CBCNV và các ngân hàng trực tiếp giao dịch để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

    Trong năm 2009  công ty đã thực hiện  phát hành trái  phiếu doanh nghiệp 450 tỷ  là sự cố gắng của HĐQT và  Ban TGĐ. Đồng thời tham gia thị trường chứng khoán Upcom để thu hút vốn đầu tư từ thị trường tài chính.    

             b/Về tổ chức:

            - Công ty đã thực hiện việc củng cố , kiện toàn tổ chức các phòng ban. Sát nhập các phòng ban và các đơn vị làm ăn không hiệu quả , giải thể XNNHS thng 7/2012 nhằm giảm chi phí , đã giảm trên 80% nhân sự.

     - Củng cố lại phòng Đầu tư phát triển,tăng thêm nhân sự để thực hiện các dự án của Công ty nhằm tạo thm nguồn li để tái đầu tư cho sản xuất và phát triển kinh doanh mặt hng mới cho Cty.

     - Để giảm bớt chi phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, Ban Giám Đốc công ty đã thường xuyên kiểm soát các chi phí và yêu cầu các phòng ban thực thi các phương pháp tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng dầu,.v.v…. Năm 2008-2011 Công ty  đã đạt mức giảm đáng kể so với năm 2007 ( chi phí bán hàng giảm 1,37 tỷ đồng, tỷ lệ 17,9% và chi phí quản lý giảm 1,181 tỷ đồng, tỷ lệ 18,2%).

     - Công ty đã sắp xếp thu hồi vốn các khoản đầu tư không hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc công ty đã đánh giá đúng thực trạng của vấn đề, quyết định việc giải thể một công ty trong ngành may , một công ty kinh doanh chế biến gỗ và chuyển nhượng vốn tại cty liên doanh Viking nhằm thu hồi vốn do hoạt động không hiệu quả. Đây là vấn đề cấp thiết phải giải quyết để bảo toàn vốn và giảm thiểu thiệt hại cho công ty khi thị trường trong lúc khủng hoảng.

     c/Về Đầu tư :

-         Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành hàng xuất khẩu. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty. Ban Tổng giám đốc khuyến khích các đơn vị nội bộ tập trung đầu tư đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh nội địa. Bản thân Ban giám đốc của các đơn vị cũng đã sớm nhìn nhận vấn đề và đã có bước chuyển đổi cơ bản ngành nghề kinh doanh như Xí nghiệp Lông vũ chuyển sang làm bao bì nhựa (Cty TNHH MTV Vĩnh Phát) và sản xuất bột cá (Chi nhánh Bình Thuận), Xí nghiệp nông hải sản xuất khẩu chuyển sang kinh doanh rau quả nội địa.

-         Trong 3 năm đầu  của nhiệm kỳ những mặt hàng sản xuất tại các đơn vị này này đang phát triển mạnh mẽ cả doanh thu lẫn thị trường từng bước gây dựng thương hiệu cho Imexco.

-         Đầu tư  vào khu công nghiệp Phú Gia , Bình Dương 133 ha. Đây là dự án trọng điểm của Công ty. Công ty đang hoàn tất các hạng mục cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, đã xây xong trạm xử lý nước thải tập trung.

Tổng chi phí đầu tư cho dự án: 530.598.000.000VNĐ (theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 46221000039 ngy 05/04/2007đUBND tỉnh Bình Dương cấp)

-         Từ  năm 2010-2012 do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh thu và lợi nhuận giảm buộc lòng công ty phải chuyển nhượng tải sản là khu công nghiệp cho một đơn vị đầu tư khác để giảm chi phí tài chính  và đồng thời cơ cầu toàn bộ lại các đơn vị làm ăn không hiệu quả .

 III. Nhận xét và đánh giá :

1. Những mặt làm được :

            - Trong tình hình thị trường còn nhiều bất ổn Ban TGĐ đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ , huy động mọi nguồn tài chính để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị không bị ách tắc.

- Triển khai thực hiện các dự án để chuyển đổi các địa điểm sản xuất kinh doanh không hiệu quả trước đây đưa vào liên doanh liên kết tạo nguồn thu để đầu tư cho sản xuất và phát triển mặt hàng mới.

- Đã cơ cấu lại toàn bộ các đơn vị nội bộ và từng bước kiện toàn lại tổ chức .

 2. Những mặt chưa làm được :

- Chưa hoàn thành việc quyết toán giai đọan doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hóa, đây là yếu tố làm ảnh hưởng  quá trình phát triển của Imexco trong những năm qua.

- Chưa ổn định được trụ sở văn phòng chính của công ty Imexco trong thời gian qua.

- Chưa cơ cấu lại được nguồn vốn của công ty nên công ty hoạt động luôn trong tình trạng thiếu vốn , áp lực vốn vay và lãi vay phải trả rất lớn ánh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Các dư án trọng điểm của công ty về bất động sản, khu công nghiệp kéo dài quá lâu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm cho công ty luôn bị động trong các hoạt động kinh sản xuất kinh doanh.

- Chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa có đủ bản lĩnh, năng lực để điều hành công ty hoạt động và phát triển. 

 

 PHẦN B

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ III (2013-2017)

  

Công ty Imexco bước vào năm 2013 với những thuận lợi và khó khăn như sau:

 

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2017.

1. Thuận lợi :

-           Sau khi giải quyết xong khu Công nghiệp Phú Gia Bình Dương áp lực lãi vay phải trả giảm mạnh;

-           Công ty đã giải thể và chuyển nhượng xong các đơn vị làm ăn không hiệu quả;

-           Hoàn thành xong việc di dời Công ty TNHH Vĩnh Phát –Imexco vào khu Công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An và đã đi vào ổn định sản xuất;

-           Việc di dời văn phòng Công ty về địa chỉ 58 Phú thọ, Quận 11 và tinh giảm bộ máy văn phòng đã giải quyết giảm được chi phí thuê nhà và chi phí văn phòng.

-           Cán bộ chủ chốt vẫn kiên trì bám trụ vượt qua khó khăn và có tinh thần trách nhiệm với công việc, Người lao động vẫn miệt mài với tinh thần trách nhiệm cao nhất giúp công ty chèo chống qua khó khăn để duy trì sự tồn tại của công ty.

 

2. Khó khăn:

-           Áp lực lãi vay và vốn vay đến hạn phải trả Ngân hàng vẫn còn cao do các dự án khác sử dụng vốn vay vẫn đang bị đình trệ chưa tiến triển được do tình hình khó khăn chung;

-           Công ty còn nợ thuế các năm trước chưa trả được, thuế đất phát sinh tăng do biểu thuế đất mới;

-           Khoản lỗ từ các năm trước của các công ty giải thể chưa kết chuyển năm trước sẽ phát sinh trong năm nay;

-           Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn do không có vốn, thực tế lỗ các năm trước chưa có nguồn bù đắp;

-           Việc lựa chọn đối tác cùng hợp tác tái cấu trúc Công ty còn đang trong quá trình tìm kiếm và tính toán hiệu quả kinh doanh sao cho phù hơp với hoàn cảnh của công ty còn nhiều gian nan.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 -2017 :

Chỉ tiêu

2013

2014

2015

2016

2017

Doanh thu (Tỷ đồng)

50

 

55

60

65

70

Lợi nhuận (Tỷ đồng)

-

-

-

-

-

 Lợi nhuận: Công ty phấn đấu giảm thiểu lỗ và trả nợ ngân hàng, bù đắp kết quả kinh doanh bị lỗ các năm trước

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NHIỆM KỲ III

1.      Kế hoạch đầu tư cho sản xuất:

1.1/ Duy trì sản xuất bao bì nhựa tại công ty TNHH Vĩnh Phát –Imexco và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh, Khi điều kiện cho phép sẽ đầu tư tiếp trong những năm tới.

1.2/ Đặp biệt quan tâm đến hợp tác kinh doanh hàng nông sản để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Ngoài ra cũng đang xem xét dự án hợp tác trồng chuối cung cấp Cty chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa và các dự án hợp tác xuất khẩu hàng nông sản khác như hạt tiêu và các loại nông sản khác..vv.

1.3/ Hợp tác đầu tư vốn cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Công ty vẫn có khách hàng quan tâm đến hàng gốm, sứ và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ , …vv xuất khẩu vào thị trường Nhật bản và Mỹ.

 

2.      Kế hoạch đầu tư các dự án bất đông sản:

 

2.1/ Dự  án cao ốc căn hộ- Văn phòng tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6-The Fortune Tower   :

- Công ty đang hợp tác với công ty CP Gia Việt để đầu tư,  với quy hoạch chi tiết như sau :

     + Diện tích khuôn viên :                       3576 m2

+ Độ cao công trình :                                            25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                                32.278 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến :                                                400 tỉ đồng     

2.2/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8- Glory Tower  :

- Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên :                                                           6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                                62.545 m2

                                                                                  17 tầng và 1 tầng hầm

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến :                                                320 tỉ đồng     

Dự án đang tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. 

2.3/ Dự án Văn phòng và cửa hàng tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8- Rainbow Plaza :

- Công ty đang lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên :                                                           1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                               6.253,3 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến :                                                50 tỉ đồng

  Dự án đang tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. 

2.4/ Dự án tại Văn phòng và xí nghiệp tại 56-58 Ph Thọ,P.2, Quận 11:

-         Công ty đầu tư thành văn phòng  làm việc  và nhà xưởng cho thuê.

+ Diện tích khuơn vin: 1.577 m2

+ Văn phịng : 161,3 m2

+ Nhà xưởng :  205,9 m2 và kho lạnh : 476,3 m2

Trong tình hình khủng hoảng vầ bất động sản hiện nay , việc thực hiện các dự án nêu trên còn gặp nhiều khó khăn , quá trình thực hiện lâu dài và không dể dàng.

3.      Kế hoạch về vốn và nguồn vốn :

Trước tình hình khó khăn vốn chủ sở hữu đang bị âm do thua lỗ nên việc tập trung mọi nguồn lực để bù đắp từng phần và toàn bộ vốn là quan trọng nhất xuyên suốt cả nhiệm kỳ.Trước mắt nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là tập trung vào việc thu hồi công nợ và giải quyết các khoản vay Ngân hàng để không phát sinh thêm lỗ. Đối với các dự án mới cần vốn cũng xem xét cẩn thận để không mất vốn.

4.      Kế hoạch về nhân sự :

-         Đại hội sẽ bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) có đủ năng lực gánh vác công việc và giải quyết tồn tại của nhiệm kỳ cũ;

-         Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy văn phòng Công ty và các đơn vị nội bộ đủ mạnh và làm việc hiệu quả hơn;

-         Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh để hợp tác với công ty;

-         Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công ty;

 

Trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban Tổng giám đốc dưới sự phân công của   HĐQT nhiệm kỳ III, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành kế hoạch được giao. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, đoàn kết nhất trí của các quý vị cổ đông với mục tiêu cùng chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để duy trì sự tồn tại của Công ty, thực hiện quá trình tái cấu trúc xây dựng lại, nhằm phục hồi và phát triển công ty CP Imexco.

                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                      DƯƠNG KỲ HIẾU                       

                                                                                             (Đã ký)

***********************************************************************

                                                                         TP. Hồ Chí Minh ngày  28   tháng  10  năm 2013

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2011-2012 VÀ KIỂM ĐIỂM NHIỆM KỲ II (2007-2011)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

             Hai năm 2011-2012 vừa qua là thời kỳ nền kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục thời kỳ suy thoái bắt đầu từ năm 2008. Trong nước sự siết chặt tín dụng, lãi suất không ổn định, nhiều giai đoạn tăng cao và tình hình đóng băng bất động sản, nợ xấu làm nhiều tổ chức tín dụng đứng trước nguy cơ phá sản phải tiến hành sáp nhập, tái cơ cấu. Năm 2011 tổng số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 53.972 tăng 24,8% so 2011. Đến tháng 5/2012 8,3% tổng số doanh nghiệp cả nước phải giải thể hoặc ngưng hoạt động...vv .Đó là bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế đất nước mà Quí Cổ đông có thể cảm nhận được.

          Công ty Imexco cũng như nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước cũng rơi vào tình cảnh khó khăn chung trong việc tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động bình thường hàng ngày. Các cổ đông của Công ty cũng không có tiềm lực mạnh để có thề hổ trợ trực tiếp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trầm trọng này. Công ty đã không tổ chức được đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và đến nay mới tiến hành tổ chức được đại hội cổ đông thường niên năm 2013 để tiến hành bầu chọn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017). Hội đồng quản trị xin nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi mong cổ đông thông cảm.                  

 A. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ II

2007-2011

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2007-2012) của Công ty XNKTH và ĐT thành phố HCM (Imexco) được đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4 (ngày 24/4/2007) bầu ra gồm:

 1. Ông Dương Kỳ Hiếu
 2. Ông Trần Quang Hưng
 3. Ông Lê Việt Dũng
 4. Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung
 5. Bà Nguyễn Thị Gia Tường

-   Ông Dương Kỳ Hiếu đã được Hội đồng quản trị nhất trí bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Imexco.

-         Ông Trần Quang Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong quá trình hoạt động từ 2007 đến hết nhiệm kỳ 2011, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng nhưng đã không hoàn thành các định hướng kế hoạch của nhiệm kỳ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đến nay.

Trong suốt nhiệm kỳ II, Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức để nghe ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và cho ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề tổ chức đầu tư kinh doanh, hoạt động tái cơ cấu tổ chức...vv

I.        CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức được bốn lần đại hội cổ đông thường niên vào các năm 2008, 2009, 2010,2011. Riêng đại hội cổ đông thường niên năm 2012 không tổ chức được do Công ty gặp khó khăn.

 

1.    Năm 2008 Hội đồng quản trị đã báo cáo việc giải thể Công ty TNHH TM-DV may XK An Hội –Vitexco do An Hội Vitexco dời ra ngoại thành TPHCM, chi phí thuê mặt bằng cao, chi phí xe đưa rước công nhân từ TP ra ngoại thành làm việc cao, số công nhân lao động giảm sút nên doanh thu sản xuất không đủ bù đắp chi phí.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã quyết định thoái vốn tại công ty cổ phần Phú an-Imexco

2.   Năm 2009 Hội đồng quản trị đã quyết định xây dựng trạm xử lý nước thải tại KCN Phú gia để tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư vào KCN . Đồng thời phát hành 450 tỷ ĐVN trái phiếu doanh nghiệp theo nghị định 52/2006/NĐ-CP để thực hiện dự án KCN Phú gia.

-          Ngoài ra Hội đồng quản trị còn thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 về việc đăng ký cổ phiếu IMT giao dịch trên sàn UP-COM thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được Sở giao dịch chấp thuận giao dịch từ tháng 12/2009. Tuy có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ chia cổ tức chưa đáp úng được kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đề ra.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã nghe báo cáo và quyết định thông qua các vấn đề sau:

-         Rút toàn bộ vốn góp của Imexco tại liên doanh Viking Việt nam do liên doanh hoạt động không có hiệu quả. Tuy nhiên Imexco đã bảo toàn được vốn góp tại Liên doanh.

-         Cho phép chi nhánh Imexco Bình thuận chuyển thành công ty TNHH Imexco Bình thuận với tỷ lệ vốn góp Imexco là 90,5%.

-         Thông qua quyết định chuyển nhượng dự án Khu Công nghiệp Phú Gia cho công ty TNHH KD địa ốc Việt-Remax.

-         Giải thể tổ kiều hối do hoạt đông kém hiệu quả.

-         Quyết định không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và BKS do kết quả kinh doanh yếu kém hai năm 2010 và 2011.

-         Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe từ tháng 8/2011 của ông Trần Quang Hưng và chấp thuận việc Hội đồng quản trị bầu ông Lê Việt Dũng làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

-         Chấp thuận chọn thời điểm thích hợp hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IMT tại sàn Up-Com, sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  Công ty đã hoàn thành thủ tục hủy giao dịch và đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận hủy giao dịch từ ngày 29/2/2012.

II.   KẾT QUẢ KINH DOANH:

 1. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ I qua các năm 2007-2011 như sau:                            

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

XNK & kiều hối (triệu USD)

27,56

23,6

6,2

4,2

2,1

Tổng doanh thu (tỷ)      

296,3

402

271.7

360,5

273,84

Lợi nhuận sau thuế (tỷ)    

5,151

4,961

3,931

-5,98

-19,395

Chia cổ tức                         

14%

12.5%

4%

0

0

 

-         Năm 2007 công ty đã cơ bản hoàn thành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, tỷ lệ chia cổ tức là 14%.Năm 2008 tỷ lệ chia cổ tức 12,5% (thực hiện 83% kế hoạch ,năm 2009 tỷ lệ chia cổ tức 9% trong đó 4% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu ,nhưng vì lý do không được UBCK chấp thuận nên số 5% này đã được Đại hội Cổ đông 2010 chấp thuận cho chuyển vào quỹ dự phòng tài chính của Công ty . Riêng hai năm 2010 và 2011 do bị thua lỗ nên không chi trả cổ tức cho cổ đông .

Tổng số các chỉ tiêu qua 5 năm nhiệm kỳ 2 (2007-2011).

 • Tổng kim ngạch XNK và kiều hối                 :         63,66 triệu USD
 • Tổng doanh thu và thu nhập                         :         1.531,84 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế                                    :         -3,9 tỷ đồng
 • Chia cổ tức bình quân  5 năm                       :         6,1%
 1. 2.               Về các chương trình đầu tư:

a/ Đầu tư phát triển sản xuất: 

b/ Đầu tư các dự án :

-     Khu CN Phú gia Bình dương;

-     Dự án căn hộ 432 Trần Văn Kiểu quận 6;

-     Dự án chung cư 301 bến Bình Đông quận 8;

-     Dự án 3-5 Mễ cốc quận 8.

III.  ĐÁNH GIÁ ƯU-KHUYẾT ĐIỂM HĐQT TRONG NHIỆM KỲ II:

1. Ưu điểm:

-         Duy trì việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường xuyên, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của Công ty;

-         Giữ được sự đoàn kết nhất trí giữa các thành viên Hội đồng quản trị vì mục tiêu chung: Tìm mọi biện pháp để duy trì sự tồn tại của Công ty trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế gay gắt hiện nay;

-         Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp tốt trong xử lý công việc. Hội đồng quản trị cũng có nhiều cố gắng xoay sở vốn bằng nhiều biện pháp như phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

-         Do hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên việc thực hiện nghị quyết hội đồng quản trị tương đối thuận lợi, đúng yêu cầu đề ra.

2. Khuyết điểm :

-         Hội đồng quản trị không lường được hết mức độ gay gắt, kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước xảy ra từ năm 2008 đến nay. Không đánh giá hết được diễn biến ngày càng xấu của thị trường địa ốc, thị trường tài chính…vv.

-         Do chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Khu Công nghiệp,  kinh doanh bất động sản, nên đã không nắm bắt được kịp thời xu hướng phát triển hay thoái trào trong lĩnh vực bất động sản, tài chính cũng như sự biến động bất ngờ của các chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương trong các lĩnh vực này.

-         Hội đồng quản trị định hướng phát triển sản xuất còn yếu nên các đơn vị sản xuất không phát triển được.

-         Hội đồng quản trị cũng chưa xây dựng giá trị kinh doanh cốt lõi vốn là thế mạnh như kinh doanh xuất nhập khẩu ,các dự án đầu tư và liên doanh liên kết đều thất bại.

-         Sử dụng đòn bẩy tài chính quá nhiều nên ảnh hưởng kết quả kinh doanh.

 

B. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2011-2012.

I/- KẾT QUẢ KINH DOANH 2011-2012 VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.1.         Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011-2012 như sau:                                          

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2011

Năm 2012

1

Doanh thu

Tỷ đồng

273,747

606,121

2

Kim ngạch XNK

Triệu USD

4,2

2,1

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

-19,350

-139,554

1.2.         Về hoạt động Hội đồng quản trị:

         1.2.1/ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành.

-                         Đại hội cổ đông tháng 8/2011 đã đồng ý cho ông Trần Quang Hưng rút khỏi Hội đồng quản trị và cho phép không bầu bổ sung thêm thành viên cho đến hết nhiệm kỳ. Vì vậy từ tháng 8/2011 Hội đồng quản trị hoạt động với 4 thành viên ,trong đó có 01 thành viên không trực tiếp điều hành (Thành viên này là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị).

-                         Hội đồng quản trị cũng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Gia Tường từ ngày 01/7/2012 và không tham gia ứng cử nhiệm kỳ III vì lý do gia cảnh, không ở Việt Nam thường xuyên.

         1.2.2 Trong năm 2011-2012 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ 10 phiên và họp bất thường nhiều lần để quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến họat động sản xuất kinh doanh của công ty như sau :

         1.2.2.1 Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh:

         - Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tái cơ cấu tài chính Khu công nghiệp Phú Gia thông qua việc thực hiện việc mua bán nợ số trái phiếu doanh nghiệp (Imexco Bond 2009) phát hành cuối năm 2009 với Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam nhằm giảm áp lực lãi phải trả cho trái chủ.

         - Hội đồng quản trị cũng đã quyết định chuyển nhượng dự án Khu Công nghiệp Phú Gia cho công ty TNHH KD địa ốc Việt-Remax . Tổng giá trị chuyển nhượng 450 tỷ đồng (Bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty Imexco). So với giá vốn bị lỗ 20% do chịu lãi vay ngân hàng, lãi trái phiếu doanh nghiệp qua nhiều năm.

                      - Hội đồng quản trị đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông chọn thời điểm rút khỏi thị trường Up-Com và đã được UBCK chấp thuận cho rút từ ngày 29/02/2012.

           -Trước tình hình công ty khó khăn nợ thuế các năm trước ,các đơn vị nội bộ cũng không mang lại hiệu quả nên ngày 30/6/2012. Hội đồng quản trị công ty đã đồng ý đề xuất của ban Tổng giám đốc về việc chấm dứt hoạt động của XN Nông hải sản ,một đơn vị doanh thu cao nhưng  hiệu quả  chưa tương xứng. Mặt khác giá thuê đất càng ngày càng tăng nên chi phí không đủ bù đắp. Việc giải thể một đơn vị nội bộ cũng để lại khoản lỗ cho công ty.

        - Hội đồng quản trị đã quyết định rút vốn tại Tổng công ty XNK dịch vụ đầu tư Việt nam Vicosimex .Số tiền này dùng để tái cấu trúc Công ty Imexco.

        - Hội đồng quản trị cũng đã quyết định chuyển nhượng phần giá trị cổ phần tại công ty Cổ phần XNK Hoàng Sinh- Imexco do công ty Hoàng Sinh-Imexco đang thua lỗ .  Do Công ty cổ phần Hoàng Sinh –Imexco (Có vốn góp của Imexco 45%) đang  thua lỗ nên kéo theo công ty Imexco không thể thu hồi toàn bộ vốn góp và chỉ thu hồi được một phần.

        - Hội đồng quản trị cũng đã quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp của Imexco tại Công ty TNHH Imexco- Bình Thuận.

          - Tuy có những cố gắng, nỗ lực nhưng do Hội đồng quản trị còn chưa lường hết những khó khăn, chưa theo kịp được tình hình diễn biến phức tạp của thị trường trong và ngoài nuớc nên kết quả kinh doanh năm 2011-2012 không đạt chỉ tiêu của Đại Hội Cổ Đông đề ra. Doanh thu giảm sút ,việc chuyển nhượng khu công nghiệp Phú gia Bình dương còn chậm do thủ tục quá khó khăn và càng chậm thì càng lỗ nhiều. Công ty không có lợi nhuận bị thua lỗ do chi phí lãi vay cho các dự án phát sinh.

1.2.2.2 Các quyết định khác:

         - Hội đồng quản trị cũng đã giải trình xong với các ban ngành chức năng về việc công nợ Sanoco kéo dài từ trước cổ phần hóa đến nay chưa giải quyết dẫn đến tình trạng gần 9 năm sau cổ phần hóa chưa quyết toán xong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước.

          - Ngoài ra Hội đồng quản trị còn chấp thuận cắt giảm nhân sự thu gọn bộ máy văn phòng ,giải quyết chế độ chính sách cho người lao động thỏa đáng. Đồng thời Công ty đã tiến hành dời trụ sở về 58 Phú thọ từ tháng 7/2013, đây là trụ sở cũ của XN Nông Hải sản để tiết kiệm tiền thuê trụ sở. Hội đồng quản trị cũng đã làm việc với Ban Tổng Giám Đốc xem xét việc tinh gọn bộ máy tổ chức và tái cấu trúc lại bộ máy Công ty. Số cán bộ văn phòng còn giữ lại làm việc còn khoảng 1/3 số người và hưởng lương khoán theo khối lượng công việc.

- Hội đồng quản trị cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Gia Tường từ 01/7/2012 và chấp thuận bổ nhiệm ông Trần Văn Kiến Trưởng phòng đầu tư phát triển, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/7/2012 .

1.3 Đánh giá về việc điều hành của Ban Tổng Giám Đốc:

        Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra, tuy đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng do các nguyên nhân chủ quan và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới, do đó đã không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông giao và tiếp tục thua lỗ trong năm 2012.

II/ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI VÀ NGUYÊN NHÂN THUA LỖ TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2012.

-    Bước vào đầu năm 2011 tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, lạm phát trong nước tăng cao, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, chỉ thị 922/CT-TTg thực hiện các chính sách xiết chặt tín dụng phi sản xuất trong năm 2011 và 2012 bao gồm bất động sản nhằm kiềm chế lạm phát. Các ngân hàng bắt buộc phải xiết chặt và thu hồi mạnh các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp, lãi suất cho vay của các ngân hàng lên đến 23-25% /năm chưa kể các khoản phí khác. Trước tình hình đầu tư trong và ngoài nước vào khu CN Phú Gia trong năm 2011 không có dấu hiệu khả quan, tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng như chính sách tài chính tín dụng của chính phủ còn nhiều bất cập  ,cũng như căn cứ  tình hình kinh doanh khu CN Phú gia từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất, lãi vay ngày càng tăng, các khoản vay để đầu tư cho Khu Công nghiệp sắp đến hạn phải thanh toán. HĐQT công ty đã bàn bạc và căn cứ theo điều lệ, qui chế tài chính công ty, cũng như ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông  cho Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ về việc:”quyết định về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư bất động sản và khu công nghiệp”.Vào ngày 01/04/2011 Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định chuyển nhượng toàn bộ Khu CN Phú Gia cho Công ty TNHH TM DV –KD địa ốc Việt R.E.M.A.X và đã được UBND Tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận. Sau đó Hội đồng quản trị đã trình Đại Hội Cổ đông thường năm 2011 về việc chuyển nhượng này và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 chấp thuận thông qua.

-      Việc chuyển nhượng KCN Phú Gia hiệu quả không có do bán dưới giá vốn 20%, nhưng là một việc làm cấp bách và cần thiết trong tình huống từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất Khu Công nghiệp. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi vào năm 2009 để tạo nguồn vốn kinh doanh khu Công nghiệp tuy bước đầu thuận lợi nhưng sau đó do lãi trái phiếu quá cao, qui định của chính phủ về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành khiến cho EVNFC yêu cầu Imexco phải mua lại trái phiếu trước hạn gây khó khăn rất lớn cho Công ty. Việc chuyển nhượng kịp thời này đã giảm bớt hàng chục tỷ đồng lãi vay phải trả và tránh cho công ty khỏi những hậu quả xấu trong trường hợp không có khả năng trả các khoản vay đầu tư Khu CN khi đến hạn thanh toán. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty được rõ về kết quả thực hiện việc chuyển nhượng Khu Công nghiệp Phú gia và trình Đại hội cổ đông thông qua kết quả này.

-         Từ năm 2012 đến nay tình hình kinh tế trong nước diễn biến xấu nhất là giai đoạn giữa cuối năm 2012. Do lãi suất quá cao, việc thẩm định tín dụng không đúng với giá trị thật các tài sản thế chấp dẫn đến nhiều tổ chức tín dụng có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng dây chuyền đến nến kinh tế. Thị trường chứng khoán xuống tận đáy, nhiều cổ phiếu của những công ty lớn giá chỉ còn lại vài trăm đồng/ mệnh giá 10.000 đồng. sản xuất đình đốn, nhiều doanh nghiệp các ngành thủy sản , tiểu thủ công nghiệp, bất động sản, nông sản vv phá sản…vv. Các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước làm ăn thua lỗ, bị bắt buộc thoái vốn ngoài ngành..vv. Mặc dù cố hết sức co cụm hoạt động công ty nhằm duy trì sự tồn tại , bán bớt, giải thể các đơn vị thua lỗ, nhưng Hội đồng Quản trị cũng không thể làm gì khác được với tình hình kinh tế diễn biến quá xấu như đã nêu.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II và năm 2012. Hội đồng Quản trị Công ty thiết tha kêu gọi Quí vị Cổ đông cố gắng đồng lòng chung sức cùng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III mà quí vị sắp sửa bầu chọn đề tìm ra phương hướng duy trì sự tồn tại của Công ty, của Thương hiệu Imexco vốn rất tồn tại đã lâu.

        Chúng tôi các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II thành thật xin lỗi quí vị Cổ đông Công ty và mong được sự thấu hiểu, biểu quyết chấp thuận của Quí vị Cổ đông về các quyết định của Hội đồng quản trị trong thời gian vừa qua, tất cả quyết định đều chỉ có một mục tiêu nhằm để duy trì sự tồn tại của Công ty Imexco.

Trân trọng cảm ơn Quí vị Cổ đông.

                                                                                                                                                                                                             TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

           CHỦ TỊCH  

                                                                 DƯƠNG KỲ HIẾU

                                                                        (Đã ký)

**********************************************************************

                                                                                     TP.HCM, ngày  04 tháng 12 năm 2013

 

 BÁO CÁO

V/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO)

năm 2011 và 2012

  Kính gởi:       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

           

            -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

            -  Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty CP XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO);

            -  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 của Công ty đã được Công ty Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng và Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

            -  Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2011 và 2012.

            Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (Cty IMEXCO) bao gồm:

            -  Ông LÝ THANH TÒNG                :           Trưởng Ban

            -  Bà PHAN LÊ THÙY VY   :           Uỷ viên

            - Ông TRẦN VĂN KIẾN                   :           Uỷ viên

             Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát và kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (Cty IMEXCO) theo các nội dung sau:

             -  Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty IMEXCO;

             -  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

             -  Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm.

I/  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

             1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011:

 Đơn vị tính:  Triệu đồng

 

STT

 

Chỉ tiêu

 

Thực hiện

Năm 2011

 

Kế hoạch

Năm 2011

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

 

Lợi nhuận sau thuế

 

Thu nhập doanh nghiệp (*)

 

276.329

 

273.747

 

2.092

485

 

(19.350)

 

(19.395)

 

645.000

 

 

 

 

 

 

Không lỗ

 

42,84%

 

 

 

 

 

 

(100%)

 

(100%)

 

76,02%

 

 

 

 

 

 

(348,16%)

 

(324,35%)

 (*)  Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Phát – IMEXCO có lợi nhuận năm 2011:  180.769.893 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:  45.192.473 đồng.

             2.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012

Đơn vị tính:  Triệu đồng

 

STT

 

Chỉ tiêu

 

Thực hiện

Năm 2012

 

Kế hoạch

Năm 2012

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

 

Lợi nhuận sau thuế

 

Thu nhập doanh nghiệp (*)

 

607.720

 

606.122

 

86

1.512

 

(139.554)

 

(139.602)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219.93%

 

 

 

 

 

 

(721,21%)

 

(719,78%)

 (*)  Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Phát – IMEXCO có lợi nhuận năm 2012:  132.942.164 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:  47.990.955 đồng.

             3.  Tình hình đầu tư và kinh doanh bất động sản 2011-2012:

                    1/.  Dự án Trung Tâm Thương Mại kết hợp căn hộ tọa lạc 432 Trần Văn Kiểu, P.7, Q.6.

                        -  Diện tích khuôn viên                      :           3.576,6 m2

                        -  Quy mô xây dựng                           :           1 tầng hầm + 25 tầng cao

                        -  Tổng chi phí đầu tư dự kiến           :           400 tỷ

                        -  Tình trạng pháp lý               :           Đang chờ cấp phép xây dựng

                        -  Hiện trạng                         :     Đang hợp tác đầu tư, kinh doanh                                                               với Công ty CP Gia Việt đầu tư

 2/.  Dự án Cao ốc chung cư (chuyển đổi công năng theo QHCT1/2000 của UBND Q.8).

-  Địa điểm                              :           301A,B,E Bến Bình Đông P.14, Q.8

-  Diện tích khuôn viên              :       6.418,9 m2, diện tích được giao 4.003 m2

-  Quy mô xây dựng                 :           18 tầng

-  Tổng chi phí đầu tư dự kiến           :           300 tỷ

-  Tình trạng pháp lý               :           Đang chỉnh sửa theo góp ý của P.QLĐT Q.8 trình UBND Q.8 phê duyệt QHCT1/500

  -  Hiện trạng đầu tư               :     Đang tìm kiếm đối tác có năng lực để triển khai dự án

 3/.  Dự án Cửa hàng Thương Mại kết hợp văn phòng (chuyển đổi công năng theo QHCT 1/2000 của UBND Q.8).

-  Địa điểm                                         :           3-5 Bến Mễ Cốc, P.15, Q.8

-  Diện tích khuôn viên                      :           1.621,4 m2

-  Qui mô xây dựng                            :           5 tầng

-  Tổng chi phí đầu tư dự kiến           :           40 tỷ

-  Trình trạng pháp lý                    :    Đang trình các Sở, Ngành phê duyệt dự án đầu tư xin giao đất

 -  Hiện trạng đầu tư                      :       Đang tìm kiếm đối tác có năng lực để triển khai dự án

                  

 Do không có nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Gia và để thanh toán trái phiếu phát hành từ năm 2009: 450 tỷ đồng và tiền lãi phải trả hàng năm hơn 60 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2009, chuyển nhượng Khu Công nghiệp Phú Gia cho Công ty TNHH TM DV KD Địa Ốc Việt R.E.M.A.X. với giá 450 tỷ đồng (Hợp Đồng số 3654 ngày 23/05/2011).

  II/  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

  Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2012 (Bảng cân đối kế toán hợp nhất rút gọn).

  1.  Tổng giá trị tài sản của Công ty:                                            275.847.983.527 đồng

                 Gồm: 

      a)    Tài sản ngắn hạn:                                                                 93.280.780.894 đồng  

              -  Tiền mặt và tiền gởi ngân hàng                                                 801.234.422 đồng

              -  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                                

              -  Các khoản phải thu ngắn hạn                                               68.143.354.000 đồng

              -  Hàng tồn kho                                                                    21.302.644.438 đồng

              -  Tài sản ngắn hạn khác                                                          3.033.548.034 đồng

  b)    Tài sản dài hạn:                                                                   182.567.202.633 đồng

            -  Các khoản phải thu dài hạn                                                  10.418.500.000 đồng

            -  Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)                                          87.401.985.918 đồng

            -  Bất động sản đầu tư                                                           58.563.248.200 đồng

           -  Đầu tư tài chính dài hạn                                                       24.719.750.468 đồng

           -  Tài sản dài hạn khác                                                              1.463.718.047 đồng

2.  Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:                                      275.847.983.527 đồng

            Gồm:

      a)    Nợ phải trả:                                                                   402.542.219.977 đồng

            -  Nợ ngắn hạn                                                                  360.490.061.810 đồng

            -  Nợ dài hạn                                                                       42.052.158.167 đồng

      b)    Vốn chủ sở hữu:                                                         (126.829.538.117) đồng

            -  Vốn điều lệ                                                                      30.000.000.000 đồng

            -  Lợi nhuận chưa phân phối                                              (163.482.400.301) đồng

            -  Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu                                              6.652.420.162 đồng

            -  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                                              442.022 đồng

     c)    Lợi ích của cổ đông thiểu số (*):                                              135.301.667 đồng

            (*)  Phần góp vốn của các cá nhân tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận.

III/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

       1.  Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

             Tại Đại hội năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Hưng, nguyên Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty và xác định danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến hết nhiệm kỳ II, gồm:

            1.  Ông DƯƠNG KỲ HIẾU              :           Chủ Tịch HĐQT

            2.  Ông LÊ VIỆT DŨNG                 :           Phó Chủ Tịch HĐQT

            3.  Ông ĐỖ NGUYỄN KỲ TRUNG    :           Ủy viên HĐQT

            4.  Bà NGUYỄN THỊ GIA TƯỜNG    :           Ủy viên HĐQT

             Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng:

             -  Trong 2 năm 2011 - 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 10 phiên họp định kỳ, và ban hành các Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

             .  Chuyển nhượng, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2009, Khu công nghiệp Phú Gia 450 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu do Công ty phát hành năm 2009.

             .  Giải thể Xí nghiệp Nông Hải Sản – Thực Phẩm Xuất Khẩu do kinh doanh không hiệu quả.

             .  Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chọn thời điểm rút khỏi sàn giao dịch UPCom và đã được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận từ ngày 29/02/2012.

            .  Rút vốn đầu tư tại Tổng Công ty XNK DV Đầu Tư Việt Nam (Vicosimex).

            .  Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP XNK Hoàng Sinh và Công ty TNHH Imexco Bình Thuận do 2 Công ty này đang thua lỗ nặng nề.

            .  Bổ nhiệm một Phó Tổng Giám Đốc, Ông Trần Văn Kiến để thay thế Bà Nguyễn Thị Gia Tường đã từ nhiệm.

             Thông qua chương trình và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2.  Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

    a)  Ban Tổng Giám Đốc Công ty gồm 3 thành viên:

          -  Ông Dương Kỳ Hiếu                      :           Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc

          -  Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung             :           Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

          -  Bà Nguyễn Thị Gia Tường             :           Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

đến ngày 30/06/2012

          (Ông Trần Văn Kiến, Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 01/07/2012)

b)  Ban Tổng Giám Đốc thực hiện báo cáo định kỳ mỗi quý cho Hội đồng quản trị và báo cáo tài chính 6 tháng và cuối năm.

 .  Kiến nghị với Hội đồng quản trị các kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng các vướng mắc cần được giải quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự . . .

.  Thực hiện công tác tái cơ cấu bộ máy nhân sự và ban hành các biện pháp nhầm giảm chi phí . . .       

  3.  Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc:

             Ban Kiểm Soát được mời dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp các nội dung có liên quan. Trong các cuộc họp được mời dự, Ban Kiểm Soát luôn có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị.

 

            Ban Kiểm Soát được Ban Tổng Giám Đốc cung cấp các Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khi có yêu cầu.

              4.  Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

             -  Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được Công ty kiểm toán và tư vấn Phan Dũng thực hiện kiểm toán.

             -  Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

             -  Công ty đã thực hiện chế độ lập và gởi Báo cáo tài chính đúng kỳ hạn, hạch toán kế toán rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý dễ tra cứu.

 -  Sổ sách kế toán của Công ty được mở nay đủ và cập nhật kịp thời.

 -  Kiến nghị Ban Tổng Giám Đốc giải quyết lượng hàng hóa, vật tư tồn đọng.

 -  Kiến nghị Ban Tổng Giám Đốc tích cực thu hồi các khoản nợ dây dưa.

             -  Đề nghị Ban Tổng Giám Đốc kiến nghị với Chi cục Tài Chính Doanh nghiệp và Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh sớm quyết định v/v xác định giá trị phần vốn nhà nước đến thời điểm Quyết toán chuyển thể của Công ty XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM.

 IV/  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2007-2011):

             Trong nhiệm kỳ II, Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM cũng như nhiều doanh nghiệp trong nước, chịu ảnh hưởng của thời kỳ suy thoái kinh tế trên toàn thế giới bắt đầu từ năm 2008: khó khăn trong việc tìm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thiếu thị thường tiêu thụ sản phẩm; các nhà đầu tư huỷ kế hoạch đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Gia nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kém dần và lỗ.

             Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ II và năm 2012 như sau:   

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Cổ tức

 

Và thu nhập khác

sau thuế

%/VĐL

Số tiền

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

296.378

402.033

271.765

363.480

276.329

607.720

 

5.151

4.961

3.931

(5.980)

(19.395)

(139.602)

 

14,0

12,5

           4,0 *

-

-

-

 

4.200

3.750

1.200

-

-

-

Cộng

2.217.705

(150.934)

 

9.150

            *  Đại hội đồng cổ đông năm 2010 quyết định chi cổ tức 9% VĐL, bao gồm:

            -  4% chi bằng tiền mặt, tương đương 1.200 triệu (đã thực hiện).

            -  5% bằng cổ phiếu (không thực hiện được vì không được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận). Số tiền tương đương 1.500 triệu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 chấp thuận chuyển vào Quỹ dự phòng tài chính.

             Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động của Công ty nhưng đã không hoàn thành được định hướng kế hoạch của nhiệm kỳ.

             Trong công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát chưa có nhiều kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh Khu công nghiệp và bất động sản nên những ý kiến đóng góp của Ban Kiểm Soát về vấn đề này chưa thực sự sâu vì vậy Ban Kiểm Soát xin nhận thiếu sót trước các cổ đông và rất mong được quý vị thông cảm.

             Chân thành cám ơn Quý vị cổ đông.

                                                                                            TM.BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                 Trưởng Ban

                                                                                                Lý Thanh Tòng

                                                                                                     (Đã ký)

 
Giấy Ủy Quyền và danh sách Ủy quyền
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>


Hôm nay: 18-07-2024
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 725095

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658