Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
tai lieu DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

HCMC GENERAL IMPORT - EXPORT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

56-58 Phú Thọ  - P.2 , Q.11 Tp.Hồ Chí Minh. Việt Nam

IMEXCO

Tel : 84.8.35058306     ----   Fax : 84.8.39606658

______________________________________________________________________________

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SXKD 2 NĂM (2013-2014)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

Kính thưa quí vị cổ đông,

Từ sau cổ phần hóa đến nay, Công ty đã trãi qua 2 nhiệm kỳ. năm 2013 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ III. Công ty hoạt động với thành phần Hội Đồng Quản Trị mới được bầu lại từ kỳ Đại Hội Cổ Đông của năm 2013.

Nghị quyết về phương hướng và mục tiêu được thông qua tại nhiệm kỳ III đã được tiếp tục triển khai với nhiều nhiều thay đổi lớn về nhân sự trong Ban Điều Hành và hoạt động trong điều kiện công ty đã gặp không ít khó khăn do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan.

Các hoạt động của Công ty hiện nay chủ yếu là đầu tư vào các dự án, bất động sản. Có dự án đang tiếp tục hoàn thành để chuyển giao và có những dự án do thiếu vốn, nên chưa thể xúc tiến triển khai thực hiện được.

Trong tình hình đó Ban Tổng Giám Đốc cùng với Hội Đồng Quản Trị đã có nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ , huy động mọi nguồn tài chính nhằm bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như của các công ty thành viên được liên tục.Với mong muốn triển khai thực hiện các dự án để tăng thêm nguồn thu, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã được nghị quyết đại hội cổ đông thông qua trong nhiệm kỳ III này.

 

PHẦN A

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SXKD 2 NĂM 2013-2014

I. Đặc điểm tình hình :

1. Thuận lợi:

Nghị quyết về phương hướng mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 3, đã được Hội Đồng Quản Trị triển khai thuận lợi với sự đồng thuận chung trong Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ này, Công ty đang tiếp tục thực hiện các dự án để cùng hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao cho các đối tác nhằm tạo nguồn vốn cho công ty tái cơ cấu thanh toán nợ và có kế hoạch giản nợ vay tại các Ngân hàng.

Mặt khác, để cũng cố và duy trì các hoạt động kinh doanh trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, toàn thể CBCNV của Công ty đã đồng thuận ủng hộ các chủ trương về cắt giảm chi phí, tinh giản bộ máy quản lý …v…v…

Cũng trong nhiệm kỳ này, Hội Đồng Quản Trị Công ty Imexco đã thuận chủ trương rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận và thuận cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco được chia tách ra riêng.

2. Khó khăn:

Công ty đã trải qua 2 năm 2013-2014 là quảng thời gian gần như không thể khó khăn hơn, Imexco đã chịu áp lực rất lớn về Doanh thu – chi phí – thu nhập và phải giải quyết các khoản công nợ, tiền vay kể cả các khoản lãi vay cứ phát sinh không ngừng…v…v…

Trong hai năm qua, tại Công ty cũng đã có những thay đổi về thành phần nhân sự lãnh đạo. Với các lý do khác nhau, đến nay, Ban điều hành cũ gần như rút hết.

Và khi mà nền kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, Công ty không thể chủ động kinh doanh các mặt hàng thế mạnh truyền thống như những năm trước đây, thì việc sụt giảm doanh thu, thu nhập không bù đắp được chi phí, năm tài chính phải phát sinh thua lỗ sẽ là điều cũng không thể tránh khỏi.

II. Kết quả thực hiện :

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Việt Nhất thực hiện, số liệu tổng kết như sau:

Các chỉ tiêu

Đvt

2013

2014

Tổng doanh thu

TriệuVNĐ

2.080

2.384

Lợi nhuận trước thuế

TriệuVNĐ

- 44.146

- 20.689

Tổng giá trị tài sản

TriệuVNĐ

227.476

200.382

Vốn chủ sở hữu

TriệuVNĐ

-161.382

-182.072

Với tổng lỗ lũy kế đến cuối 31-12-2014 là : 218.218.257.764 đồng.

* Đánh giá chung :

- Trong hai năm qua, tình hình kinh tế toàn cầu chưa tốt hơn được, giá xuất khẩu không tăng hoặc tăng không đáng kể, kinh tế trong nước cũng còn rất khó khăn, việc cố gắng để duy trì sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, giữ được công nhân trong thời gian này đã là một gánh nặng rất lớn của Ban lãnh đạo công ty.

- Bởi do Công ty chưa lường được hết mức độ gay gắt, kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước xảy ra từ những năm trước đến nay. Cũng bởi chưa đánh giá hết được diễn biến ngày càng xấu của thị trường địa ốc, thị trường tài chính và chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Khu Công nghiệp, kinh doanh bất động sản, nên đã không nắm bắt được kịp thời xu hướng phát triển hay thoái trào trong lĩnh vực bất động sản, cũng như sự biến động bất ngờ từ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương trong các lĩnh vực này.  Do vậy, với các tồn đọng này, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trên báo cáo tài chính của  hai năm 2013-2014 đã bị lỗ.

Doanh thu chủ yếu là cho thuê kho bãi.

Chí phí chủ yếu là lãi phát sinh từ khoản tiền vay của các ngân hàng và giải quyết các khoản lỗ tồn đọng.

Đến hết năm 2014 này, mặc dù tại Công ty đã gặp nhiều áp lực về điều hành, nhưng nhìn chung Imexco phần nào đã kiểm soát được, giảm thiểu được các chi phí hoạt động, chủ động hơn trong việc kiểm soát các thiệt hại.

2. Các hoạt động  khác :

a/ Về nguồn vốn :

Nhìn trên Bảng cân đối kế toán thì vốn chủ sở hữu của Công ty là con số lớn. Đây là thách thức, đồng thời, khi có thời cơ thì đây cũng là khả năng để xem xét tái cơ cấu công ty trong những điều kiện nhất định.

Trong năm 2013,  công ty đã thực hiện  việc rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận. Trong năm 2014,  công ty đã thực hiện  việc rút vốn tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco với mục đích cơ cấu một phần nguồn vốn và giảm thiệt hại cho Công ty con, tạo điều kiện để các công ty thành viên được độc lập tự chủ hơn.

b/ Về tổ chức:

- Do  tình hình kinh doanh chưa ổn định, nên Công ty đã có chủ trương cho CBCNV được chuyển đổi công tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có được thu nhập tốt hơn tại công ty.

Về tổ chức, đến nay, số nhân sự đã giảm đáng kể.

- Ngoài ra, để kiểm soát chi phí và giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết, Ban Giám Đốc công ty đã thường xuyên yêu cầu các phòng ban thực thi các phương pháp tiết kiệm điện, nước, điện thoại…v…v…

- Ban Tổng Giám đốc cũng đã đánh giá lại cho sát với thực trạng hoạt động của công ty và đã quyết định thanh lý các tài sản không cần dùng nhằm thu hồi vốn giảm chi phí bảo trì, ít nhiều dùng trả nợ ngân hàng.

c/ Về Đầu tư :

-         Như Báo cáo đã có đề cập đến ở những phần trên, trong 02 năm 2013-2014, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh thu và áp lực về chi phí, nguồn vốn chủ yếu là vay ngân hàng. Do vậy, Ban điều hành công ty buộc phải chuyển nhượng tài sản, bất động sản để giảm chi phí tài chính  và đồng thời ít nhiều cơ cấu các khoản phải thu – phải trả.

-         Ngoài ra, Công ty đã sắp xếp thu hồi vốn các khoản đầu tư không hiệu quả. Đây là vấn đề cấp thiết phải giải quyết để bảo toàn vốn và giảm thiểu thiệt hại cho công ty trong thời kỳ thị trường đã xấu đi.

III. Nhận xét và đánh giá :

1. Những mặt làm được :

- Trong tình hình thị trường còn nhiều bất ổn, Ban Tổng Giám Đốc cùng với HĐQT đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ , huy động nhiều nguồn tài chính để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị không bị ách tắc. Tạo điều kiện để các Công ty thành viên và các CBCNV được chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội.

- Công ty gần như đã cơ cấu lại toàn bộ các đơn vị , tổ chức định biên lại Công ty, ổn định được trụ sở văn phòng chính của công ty,  kiểm soát được các chi phí hoạt động….

- Luôn luôn ghi nhận trọng tâm hoạt động của Công ty là củng cố và triển khai thực hiện tiếp các dự án hiện hữu để chuyển đổi các địa điểm sản xuất kinh doanh không hiệu quả trước đây đưa vào liên doanh liên kết tạo nguồn thu để đầu tư cho sản xuất và phát triển mặt hàng mới.

2. Những mặt chưa làm được :

- Đến nay, Công ty Imexco vẫn chưa hoàn thành việc quyết toán giai đoạn doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hóa, đây cũng chính là yếu tố làm ảnh hưởng  đến quá trình phát triển của Imexco trong những năm qua.

- Không có điều kiện cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, nên công ty luôn hoạt động trong tình trạng thiếu vốn , áp lực vốn vay và lãi vay phải trả rất lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nói cụ thể hơn là Công ty phải chịu lỗ liên tiếp của những năm qua.

- Các dự án trọng điểm của công ty chủ yếu là về bất động sản thì kéo dài khá lâu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm cho công ty luôn bị đọng trong các hoạt động kinh sản xuất kinh doanh, bị đọng về nguồn vốn, bị mất cân đối giữa vốn chủ sở hữu với tài sản.

- Chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa có đủ bản lĩnh, có đủ năng lực để điều hành và đưa công ty phát triển đi lên.

PHÀN B

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3, với nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi các mặt bằng hiện hữu để thực hiện thành các dự án có đầy đủ quyền sở hữu theo đúng với công năng được nhà nước phê duyệt và phải tích cực giải quyết các khoản công nợ của khách hàng và nợ vay của ngân hàng.

Trong năm 2013-2014 Công ty đã tiếp tục xúc tiến các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các dự án và đã làm việc với ngân hàng để cơ cấu các khoản nợ.

Trên cơ sở đó, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng sẽ tiếp tục các công việc từ 2014 và có chú ý đến  mảng xuất nhập khẩu vốn là chức năng kinh doanh chủ yếu của Imexco trước đây.

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN CÔNG TY TRONG NĂM 2015

1. Thuận lợi :

-           Công ty đã giải thể và chuyển nhượng xong các đơn vị làm ăn không hiệu quả;

-           Hoàn thành xong việc rút vốn tại Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận và thuận cia tách Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát –Imexco được ra riêng;

-           Ổn định văn phòng Imexco tại địa chỉ 58 Phú thọ, Quận 11- TPHCM, Công ty không còn phải trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh và bộ máy quản lý văn phòng đã tinh giảm; các chi phí hoạt động cũng được tiết giảm.

-           Các cán bộ chủ chốt và Người lao động vẫn còn làm việc và có tinh thần trách nhiệm với công việc, giúp công ty chèo chống vượt qua các khó khăn để duy trì Imexco hoạt động và sự tồn tại của công ty.

-           Trên cơ sở các mặt bằng đang có, Ban điều hành sẽ có thể lựa chọn đối tác tốt cùng hợp tác để  tái cấu trúc Công ty. Thuận lợi này là một bài toán có tiềm năng. Cùng với thế mạnh cũng như thời cơ được mở, hy vọng Ban lãnh đạo mới sẽ có những quyết sách tốt để đưa Imexco đến với một trang hoạt động mới.

2. Khó khăn:

-           Sau khi giải quyết chuyển nhượng xong khu Công nghiệp Phú Gia tại tỉnh Bình Dương thì áp lực lãi vay phải trả đã giảm mạnh, nhưng vì công ty vẫn còn các khoản vay vốn đến hạn phải trả khác, vẫn còn các khoản lãi phát sinh chưa trả hết cho Ngân hàng nên áp lực công nợ này là không nhỏ.

-           Các năm qua công ty bị lỗ, vốn chủ sỡ hữu đang bị âm, nên khi muốn tiếp tục tiến hành các dự án hiện hữu, thì đây sẽ là bài toán không đơn giản đối với Ban điều hành mới.

-           Công ty còn nợ thuế, nợ tiền thuê mặt bằng các năm trước chưa trả được, thuế đất phát sinh tăng do biểu thuế đất mới ban hành của UBND Tp.HCM;

-           Các khoản lỗ từ các năm trước của các công ty giải thể nếu chưa kết chuyển hết, các khoản công nợ khó đòi …v…v… có thể sẽ phát sinh trong năm nay;

-           Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn do công ty không có vốn. Lũy kế đến cuối năm 2014, thực tế công ty bị lỗ nặng, điều này dặt ra áp lực rất lớn cho Ban điều hành mới phải hoạt động tích cực để có nguồn bù đắp;

 

Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 như sau:

* Doanh thu : 60 tỉ đồng.

* Lợi nhuận : Công ty phấn đấu giảm thiểu lỗ và trả nợ ngân hàng, dần dần bù đắp kết quả kinh doanh bị lỗ từ các năm trước đã để lại.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

1.  Kế hoạch đầu tư cho kinh doanh:

- Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào công ty. Đặc biệt, trong những điều kiện thuận lợi, công ty sẽ quan tâm đến mãng hợp tác kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu và tiêu thụ trong nước khi Việt nam hội nhập kinh tế sâu rộng trong năm 2015 và những năm tiếp sau.

- Hợp tác đầu tư vốn cho sản xuất hàng xuất khẩu. Công ty vẫn đang có khách hàng quan tâm đến thương hiệu IMEXCO là Công ty xuất nhập khẩu rất có uy tín thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu vào các thị trường Nhật bản , EU và Mỹ.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản :

Dưới đây là những Dự án mà Công ty đã khởi động từ trước, nay sẽ được quan tâm hơn, thực hiện theo đúng các chương trình,  nhiệm vụ đã được nghị quyết tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 :

1/ Dự  án cao ốc căn hộ- Văn phòng tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6-The Fortune Tower:

- Tại mặt bằng này, hiện nay, Công ty đang hợp tác với công ty Cổ Phần Đầu Tư  Gia Việt để xúc tiến thực hiện Dự án Cao ốc - Căn hộ và Trung tâm Thương Mại, với quy hoạch chi tiết như sau :

+ Diện tích khuôn viên                        :           3576 m2

+ Độ cao công trình                             :           25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           32.278 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           400 tỉ đồng

Trong năm 2015, Công ty sẽ xem xét mở rộng hợp tác thêm với một nhà đầu tư khác để thực hiện Dự án này với một qui mô lớn hơn. Nếu  khả năng hợp tác thành công, thì tổng dự toán của công trình sẽ còn tăng cao hơn nữa.

 

2/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8- Glory Tower:

- Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên                        :           6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           62.545 m2

17 tầng và 1 tầng hầm

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           320 tỉ đồng

Dự án hoặc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. Hoặc sẽ thay đổi Hồ sơ thiết kế chuyển công năng Dự án thành Trung tâm đào tạo việc làm và Trường đào tạo nghề theo các chủ trương của UBND Quận 8 và UBNDTPHCM.

 

3/ Dự án Văn phòng và cửa hàng tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8- Rainbow Plaza :

- Công ty đang lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên                        :           1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng            :           6.253,3 m2

+ Tổng trị giá đầu tư dự kiến   :           50 tỉ đồng

Dự án hoặc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác. Hoặc sẽ thay đổi Hồ sơ thiết kế chuyển công năng Dự án thành nhà ở xã hội với tổng mức vốn đầu tư sẽ nâng lên phù hợp với thiết kế thi công, theo các chủ trương của UBND Quận 8 và UBNDTPHCM.

4/ Dự án Văn phòng tại 56-58 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11 - TPHCM:

-         Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dụng văn phòng làm việc và nhà xưởng cho thuê.

+ Diện tích khuôn viên          : 1.577 m2

+ Văn phòng                           : 161,3 m2

+ Nhà xưởng                           :  205,9 m2 và kho lạnh : 476,3 m2

 

Imexco cũng nhận thức được rằng, trong tình nền kinh tế cả nước chưa hồi phục tốt, bất động sản hiện nay vẫn còn nhiều bất cập thì việc thực hiện các dự án nêu trên vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, quá trình thực hiện sẽ lâu dài và không dễ dàng.

  1. 3. Kế hoạch về vốn và nguồn vốn :

Trước tình hình thực tế : vốn chủ sở hữu đang bị âm do thua lỗ, nên quan trọng nhất xuyên suốt cả nhiệm kỳ là việc tập trung mọi nguồn lực để bù đắp từng phần và (nếu có thể) sẽ bù đắp được nguồn vốn đã mất.

Và nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là tập trung vào việc thu hồi công nợ cùng với giải quyết nhanh các khoản nợ vay Ngân hàng để công ty không phát sinh thêm lỗ.

Riêng đối với các dự án mới cần vốn, Imexco cũng xem xét cẩn thận để không bị mất vốn.

  1. 4. Kế hoạch về nhân sự :

-         Tại Đại hội kỳ này sẽ bầu bổ xung các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ III (2013-2017) cho đủ quân số, có đủ năng lực gánh vác công việc và có khả năng giải quyết các tồn tại của nhiệm kỳ cũ;

-         Ban điều hành mới sẽ tiếp tục tái cấu trúc bộ máy văn phòng Công ty và các đơn vị sao cho đủ mạnh và làm việc hiệu quả hơn;

-         Như các phần trên đã có trình bày, mục tiêu từ sau năm 2015 là tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và khả năng quản lý để hợp tác với công ty;

-         Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công ty;

Trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban Tổng giám đốc dưới sự phân công của   HĐQT , Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành kế hoạch được giao. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, đoàn kết nhất trí của các quý vị cổ đông với mục tiêu cùng chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để duy trì sự tồn tại của Công ty, thực hiện quá trình tái cấu trúc xây dựng lại, nhằm phục hồi và phát triển công ty CP Imexco.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

LÊ VIỆT DŨNG

 
Hôm nay: 24-05-2024
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 718457

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658