Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
Bao cao BKS DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp & Đầu tư TP HCM

IMEXCO

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày  16  tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

V/v kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO)

năm 2013 và 2014

Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-  Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (IMEXCO);

-  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của Công ty đã được  Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

-  Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013 và 2014.

Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Tổng Hợp & Đầu Tư TP.HCM (Cty IMEXCO) bao gồm 03 thành viên :

-  Ông UNG SƠN CHÂU                  :           Trưởng Ban

-  Bà PHAN LÊ THÙY VY   :           Uỷ viên

-  Ông BÙI HỒNG TIẾN                   :           Uỷ viên

Xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của Công Ty CP Imexco năm 2013 – 2014 như sau :

I/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ nội dung phân công tại cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 10 tháng 12 năm 2013, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản Trị :

-         Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị;

-         Thẩm định báo cáo tài chính;

-         Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

II/  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Đơn vị tính:  Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm 2013

Kế hoạch

Năm 2013

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

1

 

 

 

 

 

 

2

 

3

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập doanh nghiệp (*)

72.258

 

70.418

 

239

 

1.601

 

(34.065)

(34.106)

 

 

 

 

(*)  Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Phát – IMEXCO có lợi nhuận năm 2013:  151.550.260 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:  40.527.565 đồng

2.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014

Đơn vị tính:  Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Năm 2014

Kế hoạch

Năm 2014

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Tỷ lệ thực hiện so với năm trước

1

 

 

 

 

 

 

2

 

3

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

-  Doanh thu hoạt động tài chính

-  Doanh thu khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập doanh nghiệp (*)

52.882

 

51.941

 

201

 

740

(21.298)

 

 

(21.298)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Chỉ hợp nhất với KQKD của Cty TNHH  Vĩnh Phát- Imexco đến ngày 31/10/2014.

III/  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2014  là của Công ty CP XNK Tổng Hợp và Đầu tư  TP.HCM không bao gồm Công ty TNHH Vĩnh Phát- Imexco vì đã tách ra từ ngày 31/10/2014:

1.  Tổng giá trị tài sản của Công ty:                                    200.381.752.148  đồng

Gồm:

a)    Tài sản ngắn hạn:                                                         49.482.422.133 đồng

-  Tiền mặt và tiền gởi ngân hàng:                             20.664.687đđồng

-  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-  Các khoản phải thu ngắn hạn                                     47.000.228.543 đồng

-  Hàng tồn kho                                                                                       0 đồng

-  Tài sản ngắn hạn khác                                                   2.461.528.903  đồng

b)    Tài sản dài hạn:                                                         150.899.330.015 đồng

-  Các khoản phải thu dài hạn                                        10.418.500.000  đồng

-  Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)                   62.093.065.084 đồng

-  Bất động sản đầu tư                                                    58.563.248.200 đồng

-  Đầu tư tài chính dài hạn                                              19.778.000.000  đồng

-  Tài sản dài hạn khác                                                             46.516.731 đồng

2.  Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:                                200.381.752.148 đồng

Gồm:

a)    Nợ phải trả:                                                                 382.454.125.924   đồng

-  Nợ ngắn hạn                                                                355.827.935.076  đồng

-  Nợ dài hạn                                                                    26.626.190.848  đồng

b)    Vốn chủ sở hữu:                                                          (182.072.373.776) đồng

-  Vốn điều lệ                                                                   30.000.000.000  đồng

-  Lợi nhuận chưa phân phối                            (218.218.257.764) đồng

-  Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu                           6.145.883.988 đồng

-  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                                                   0  đồng

 

IV/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1.  Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội năm 2013 (tháng 11), Đại hội đồng cổ đông xác định danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ III gồm:

1.  Ông DƯƠNG KỲ HIẾU              :           Chủ Tịch HĐQT

2.  Ông LÊ VIỆT DŨNG                               :           Phó Chủ Tịch HĐQT

3.  Ông ĐỖ NGUYỄN KỲ TRUNG :           Ủy viên HĐQT

4.  Ông TRẦN VĂN KIẾN                :           Ủy viên HĐQT

5.  Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC                      :           Ủy viên HĐQT

 

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác định hướng, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng:

Trong năm  2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp, và ban hành các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý như sau :

-         Góp vốn bằng QSDĐ với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Việt để thực hiện dự án “Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ” tại khu đất 432 Trần Văn Kiểu, Phường 7, Quận 6, TPHCM.

-         Thoái vốn góp tại Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận.

Năm 2014 do 2 thành viên Hội đồng Quản Trị là Ông Dương Kỳ Hiếu – Chủ Tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc và Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung Ủy viên Hội đồng Quản Trị, kiêm Phó Tổng Giám Đốc đang trị bệnh. Hội đồng Quản Trị đã phân công Ông Lê Việt Dũng được ủy quyền điều hành Hội đồng Quản Trị và bổ sung Ông Đào Văn Thơm – Chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Phó Tổng Giám Đốc công ty.

-         Thông qua chủ trương giải quyết kế thừa các khoản lổ và các tồn tại về tài chính trong quyết toán chuyển thể hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ Phần (đã có Biên bản của các ngành liên quan chờ thông qua đại hội cổ đông 2015, Tổng Cơng Ty TMSG TNHH Một Thnh Vin trình Ủy Ban Nhân Dân Thanh phố quyết định).

-         Chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH Vĩnh Phát - Imexco;

-         Thay đổi người đại diện Pháp luật là Ông Lê Việt Dũng do Ông Dương Kỳ Hiếu – Chủ Tịch HĐQT từ trần ngày 20/11/2014;

-         Thông qua chương trình và nội dung của Đại hội cổ đông 2015

2.  Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

a)  Ban Tổng Giám Đốc Công ty gồm 3 thành viên:

-  Ông Dương Kỳ Hiếu                     : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (từ trần ngày 20/11/2014).

-  Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc (đến ngày 30/06/2014 nghỉ bệnh có chứng thư xác nhận của Hội đồng giám định y khoa).

-  Ông Trần Văn Kiến                        : Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc đến ngày 01/11/2014 có đơn xin nghỉ và được HĐQT chấp thuận.

- Ông Lê Việt Dũng               : Quyền Tổng Giám Đốc từ ngày 25/11/2014

- Ông Đào Văn Thơm                        : Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 19/05/2014

Trong thời gian qua dù có nhiều biến động về nhân sự, tuy nhiên, Ban Giám Đốc đã rất nổ lực trong việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự khắc phục giải quyết những tồn tại tìm kiếm các nhà đầu tư mới nhằm cũng cố lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.  Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc:

Tình hình hoạt động SXKD thiếu ổn định do khó khăn chung và do thiếu vốn hoạt động, Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã có phối hợp tốt trong việc điều hành công ty, tập trung vào việc củng cố bộ máy tổ chức, định hướng lại SXKD tìm đối tác mới có tiềm năng để ổn định sản xuất kinh doanh.

4.  Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

-  Báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014 của Công ty đã được Công ty kiểm toán Việt Nhất thực hiện kiểm toán.

-  Kiến nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Danh sách đề cử – ứng cử, nhằm bầu bổ sung và kiện toàn lại Hội đồng Quản Trị – Ban Kiểm soát. Việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng sẽ làm động lực tốt để củng cố lại hoạt động SXKD và có những định hướng mới trong tương lai.

Nay Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo trước Đại hội 2015 các hoạt động kiểm tra giám sát tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ được phân công.

Chân thành cám ơn Quý vị cổ đông.

 

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đ ký)

Ung Sơn Châu

 
Hôm nay: 03-10-2023
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 697331

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658