Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
Tin Tức Và Sự Kiện
Nghi quyet dai hoi co dong thuong nien 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

     ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

CÔNG TY CP XNK TH & ĐT TP.HCM

                        (IMEXCO)    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 20 tháng 7 năm 2011 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011

 

I/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 :

           1/ Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoach định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

           2/ Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ 5 phiên và họp bất thường nhiều lần để quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến họat động sản xuất kinh doanh của công ty như sau :

           - Trong năm 2010 trước những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước HĐQT công ty đã nổ lực hết mình để giữ vững sự ổn định của Công ty. Trước tình hình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Bình Dương nói chung và Việt nam nói riêng năm 2010 chưa có dấu hiệu tăng trưởng Việc thực hiện hợp tác đầu tư hạ tầng cơ sở Khu Công nghiệp Phú gia với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam không đem lại hiệu quả do khách hàng chính dự định đầu tư vào Khu Công nghiệp là công ty Kaiser Đài Loan hủy bỏ dự án đầu tư xây dựng Khu chợ gỗ. HĐQT Công ty đã  quyết định chấm dứt việc hợp tác với công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam để tạo điều kiện hợp tác với các đối tác khác như công ty TNHH TM DV Kinh doanh địa ốc Việt Remax, Công ty TNHH Sài Gòn Remax nhằm tìm hướng giải quyết Khu Công nghiệp Phú Gia. HĐQT Công ty cũng đã quyết định tái cơ cấu tài chính Khu công nghiệp Phú Gia thông qua việc thực hiện việc mua bán nợ số trái phiếu doanh nghiệp (Imexco Bond 2009) phát hành cuối năm 2009 với Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam nhằm giảm áp lực lãi phải trả cho trái chủ.

           - HĐQT cũng đã quyết định việc cho phép chi nhánh Imexco Bình Thuận chuyển thành công ty TNHH Imexco Bình Thuận với tỷ lệ góp vốn của Imexco chiếm 90,5.% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Imexco Bình Thuận trong việc đầu tư phát triển mở rộng sản xuất và chủ động trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

           - HĐQT cũng đã quyết định việc rút vốn ra khỏi công ty TNHH Viking Việt Nam (Chuyên về may mặc) và đã bảo toàn được số vốn trước đây đã góp. Việc quyết định rút vốn là do Viking Việt Nam họat động không hiệu quả và tỷ lệ phần vốn Imexco tại Viking Việt Nam quá thấp (6,11% vốn điều lệ  )

           - Ngoài ra HĐQT còn chấp thuận cho Ban Tổng Giám Đốc công ty giải thể Tổ Kiều hối do họat động kém hiệu quả vì hiện nay nguồn kiều hối chủ yếu chuyển về Việt Nam qua các ngân hàng thương mại.

- Tuy có những cố gắng, nỗ lực nhưng do HĐQT còn chưa lường hết những khó khăn, chưa theo kịp được tình hình diễn biến phức tạp của thị trường trong và ngoài nuớc nên kết quả kinh doanh năm 2010 không đạt chỉ tiêu của Đại Hội Cổ Đông đề ra. Đây là lần đâu tiên kể từ khi cổ phần hóa từ năm 2004 đến nay Công ty CP Imexco bị lỗ. HĐQT cũng đã không thực hiện được việc chia 5% cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu như nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2010 đề ra do chưa được sự chấp thuận của UBCKNN (Tờ trình riêng).

           - Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra, tuy đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng đã không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông giao ( không có lợi nhuận và không chia cổ tức 2010).

II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CUỐI NHIỆM KỲ II CỦA HĐQT

 1. A.                 Tóm lược một số hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2011

          - Bước vào đầu năm 2011 tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, lạm phát trong nước tăng cao, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, chỉ thị 922/CT-TTg thực hiện các chính sách xiết chặt tín dụng phi sản xuất trong năm 2011 và 2012 bao gồm bất động sản nhằm kiềm chế lạm phát. Các ngân hàng bắt buộc phải xiết chặt và thu hồi mạnh các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp, lãi suất cho vay của các ngân hàng lên đến 23-25% /năm chưa kể các khoản phí khác. Trước tình hình đầu tư trong và ngoài nước vào khu CN Phú Gia trong năm 2011 và năm 2012  không có dấu hiệu khả quan, tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng như chính sách tài chính tín dụng của chính phủ còn nhiều bất cập  ,cũng như căn cứ  tình hình kinh doanh khu CN Phú gia từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất, lãi vay ngày càng tăng, các khoản vay để đầu tư cho Khu Công nghiệp sắp đến hạn phải thanh toán. HĐQT công ty đã bàn bạc và căn cứ theo điều lệ, qui chế tài chính công ty, cũng như ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông  cho Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ về việc:”quyết định về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư bất động sản và khu công nghiệp”.Vào ngày 1/4/2011 Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định chuyển nhượng toàn bộ Khu CN Phú Gia cho Công ty TNHH TM DV –KD địa ốc Việt R.E.M.A.X và đã được UBND Tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận. Việc chuyển nhượng KCN Phú Gia tuy không đem lại lợi nhuận cho Công ty, nhưng là một việc làm cấp bách và cần thiết trong tình huống từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất Khu Công nghiệp.Việc chuyển nhượng kịp thời này đã giảm bớt hàng chục tỷ đồng lãi vay phải trả và tránh cho công ty khỏi những hậu quả xấu trong trường hợp không có khả năng trả các khoản vay đầu tư Khu CN khi đến hạn thanh toán. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty được rõ và thông qua.

          - HĐQT Công ty cũng đã làm việc với Ban Tổng Giám Đốc xem xét việc tinh gọn bộ máy tổ chức và tái cấu trúc lại bộ máy Công ty.

B.      Về việc xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Hưng Phó chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty:

          - Ông Trần Quang Hưng đã giữ chức Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty từ năm 2004 đến nay. Hiện này do tuổi cao và sức khỏe kém nên Ông Trần Quang Hưng đã có đơn xin từ nhiệm và đã được HĐQT Công ty chấp thuận. HĐQT đã bầu Ông Lê Việt Dũng UV HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT từ ngày 15/7/2011. Như vậy danh sách HĐQT Công ty hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ II vào năm 2012 như sau:

1. Ông Dương Kỳ Hiếu                     : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.

2. Ông Lê Việt Dũng                         : Phó Chủ tịch HĐQT (Cổ đông ngoài).

3. Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung            : Ủy viên HĐ kiêm Phó TGĐ, Bí thư đảng ủy và là đại diện 15% vốn Nhà nước tại Công ty CP Imexco.

4. Bà Nguyễn Thị Gia Tường            : Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Cty.

          HĐQT Công ty xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông được rõ và thông qua.

C.      Chương Trình hoạt động trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ II HĐQT

1/ Năm 2010 Công ty đã bị lỗ, do đó năm 2011 trọng tâm là khắc phục thua lỗ năm 2010, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng vốn  một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

2/ Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

3/ Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh họat, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD..

3/ Năm 2012 Hội đồng Quản trị Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ II. Vì thế nhiệm vụ của HĐQT còn là việc chuẩn bị nhân sự giới thiệu HĐQT nhiệm kỳ III, nhân sự Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát Công ty để trình Đại hội đồng Cổ Đông năm 2012 bầu chọn.

4/ Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty giai đọan 2012-2017.

                                                                                                   

                                                            TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                       CHỦ TỊCH

  

                                                                               DƯƠNG KỲ HIẾU

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

     ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

CÔNG TY CP XNK TH & ĐT TP.HCM

                        (IMEXCO)    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 20 tháng 7 năm 2011 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IMEXCO

            -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

            -  Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2007, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;

            -  Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng thực hiện kiểm toán;

            -  Căn cứ kết quả của hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2010;

            Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 các nội dung sau đây:

I/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

            -  Căn cứ nội dung phân công tại cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 02/05/2007, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

            Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị; giao ban; xác định kế hoạch SXKD tại các đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

            Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

            Thẩm định các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD tại từng đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

            Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

            Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

            + Năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

            -  Việc xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Phú Gia để tạo thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp;

            -  Việc mua bán nợ trái phiếu doanh nghiệp do Công ty phát hành từ cuối năm 2009, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Gia, bằng cơ cấu lại tài chính liên quan đến dự án Khu công nghiệp để giảm chi phí và lãi phải trả rất lớn;

            -  Thu hồi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Viking để bảo toàn vốn vì Công ty này hoạt động ngành may mặc không hiệu quả; 

            -  Tái cấu trúc CN Bình Thuận thành Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận có trên 2 thành viên để tạo thuận lợi cho Imexco-Bình Thuận phát triển.

            Ngoài ra, giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

            +  Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 02 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 Phó Tổng Giám  Đốc kiêm nhiệm Giám  Đốc tài chính.

            Việc kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

            Các đơn vị sản xuất trực thuộc chăm lo tốt đời sống và sinh hoạt cho công nhân nên trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc đình công, lãng công nào.

            + Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010:

            -  Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2009 và trích lập các Qũy theo quyết định của Đại hội:

            -  4% cổ tức bằng tiền mặt đã thực hiện đầy đủ.

            -  5% cổ tức bằng cổ phiếu chưa thực hiện được vì không được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

            -  Điều hành hoạt động SXKD năm 2010 không đạt mức tối thiểu Kế hoạch lợi nhuận được Đại hội thông qua.

            .  Doanh thu và thu nhập: 363.480.017.029 đồng, tương đương 129,81% KH

            .  Kim ngạch XNK            :  4.203.000 USD, tương đương   84,06% kế hoạch

            .  Lợi nhuận trước thuế    :  (5.979.607.316) đồng, tương đương  - kế hoạch

III/  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010:

            Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng (PDAC) kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 như sau:

-           Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

 

Năm nay

 

Năm trước

 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

    Trong đó:  Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác

14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty liên kết, liên doanh

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số (Cty con)

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Cty  mẹ 

19. Lãi cơ bản cổ phiếu

 

1

 

2

10

 

11

20

 

21

22

23

24

25

30

 

31

32

40

50

 

60

61

62

70

 

70

80

 

14

 

14

14

 

15

 

 

16

17

 

18

19

 

 

20

21

 

 

 

 

22

 

360.584.418.925

 

 

360.584.418.925

 

343.382.258.735

17.202.160.190

 

1.028.671.120

9.843.650.218

6.034.534.241

8.451.984.952

6.711.479.871

(6.776.283.731)

 

1.866.926.984

648.339.740

1.218.587.244

 

 

(5.557.696.487)

421.910.829

 

(5.979.607.316)

 

257.570.742.779

 

 

257.570.742.779

 

239.943.417.795

17.627.324.984

 

8.112.986.326

9.735.528.237

8.417.666.775

8.510.165.696

6.373.253.819

1.121.363.558

 

6.081.566.162

1.466.292.316

4.615.273.846

 

 

5.736.637.404

1.805.819.162

 

3.930.818.242

 

 

 

 

            *  Số thuế TNDN 421.910.829 đ là số thuế TNDN phải nộp của 2 Công ty TNHH Vĩnh Phát và Imexco-Bình Thuận.

-           Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2010:

                (Bảng cân đối kế toán hợp nhất rút gọn)

           1.  Tổng giá trị tài sản của Công ty:                    876.429.442.018 đồng, gồm:

            a) Tài sản ngắn hạn                                     :           151.622.535.884 đồng

                 -  Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng :             12.626.542.987 đồng

                 -  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:                  8.500.995.168 đồng

                 -  Các khoản phải thu ngắn hạn                :           102.686.191.253 đồng

                 -  Hàng tồn kho                                         :             22.640.493.703 đồng

                 -  Tài sản ngắn hạn khác                            :               5.168.312.773 đồng

            b)  Tài sản dài hạn                                       :           724.806.906.134 đồng

                 -  Các khoản phải thu dài hạn                   :              14.418.500.000 đồng

                 -  Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)         :           208.239.709.231 đồng

                 -  Bất động sản đầu tư                              :           390.440.137.483 đồng

                 -  Đầu tư tài chính dài hạn                        :              36.106.422.380 đồng

                 -  Tài sản dài hạn khác                              :               75.602.137.040 đồng

            2.  Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:                876.429.442.018 đồng, gồm:

            a)  Nợ phải trả                                              :           844.150.767.213 đồng

                 -  Nợ ngắn hạn                                           :           295.608.561.759 đồng

                 -  Nợ dài hạn                                              :           548.542.205.454 đồng

            b)  Vốn chủ sở hữu                                        :             32.278.674.805 đồng

                 -  Vốn điều lệ                                            :             30.780.000.000 đồng

                    .  Tại Công ty mẹ Imexco                     :             30.000.000.000 đồng

                    .  Tại các Công ty con                           :                 780.000.000 đồng

                 -  Lợi nhuận chưa phân phối                     :               (3.309.671.141) đồng

                 -  Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu             :                4.698.594.712 đồng

                 -  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                   :                   109.751.234 đồng

            Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoặc động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc khá thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/  KIẾN NGHỊ:

           Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám Đốc quan tâm chỉ đạo:

            -  Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đầy đủ vào thời điểm cuối kỳ kế toán và thanh lý hợp đồng đã thực hiện kịp thời;

            -  Các đơn vị sản xuất cần phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo đúng Luật Thuế Thu Nhập doanh nghiệp;

            -  Đẩy nhanh việc khai thác hiệu quả các bất động sản;

            -  Đôn đốc và kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc;

            -  Các phòng nghiệp vụ có biện pháp thu hồi công nợ và trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi theo quy định của pháp luật;

            -  Kiến nghị các Sở, Ban, Ngành sớm quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước Imexco.

            Ban Kiểm Soát Công ty kính báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban./.                                                                                  

                                                                                       TM.BAN KIỂM SOÁT

                                                                                            TRƯỞNG BAN

                                                                                  

                                                                                             LÝ THANH TÒNG         

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

     ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

CÔNG TY CP XNK TH & ĐT TP.HCM

                        (IMEXCO)    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 20 tháng 7 năm 2011 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM  2011

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH

NĂM 2010

 

Kính thưa Quí vị Cổ Đông,

Công ty chúng ta bước vào thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng do nợ công. Bên cạnh đó các chính sách về tiền tệ, chính sách kinh doanh nhất là bất động sản của cơ quan quản lý Nhà nước thay đổi liên tục đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kinh doanh của Công ty .

Trong những tháng cuối năm cuối năm 2010 chủ trương thắt chặt tiền tệ nhằm chống lạm phát, ngân hàng đã siết chặt việc cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty do thiếu vốn trầm trọng.

Vấn đề tỷ giá ngọai tệ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến họat động nhập khẩu của Công ty. Tỉ giá trên thị trường tự do của đồng Đôla Mỹ liên tục tăng cao, giá mua và bán được các ngân hàng thương mại công bố liên tục kịch trần, nhiều thời điểm các ngân hàng niêm yết giá mua bằng với giá bán, còn tỉ giá trên thị trường tự do cũng tăng liên tục có thời điểm cao hơn giá ngân hàng công bố từ 5-10%. Trong các giao dịch mua ngoại tệ thanh toán hàng nhập khẩu với ngân hàng, Công ty luôn phải chấp nhận tính thêm vào giá USD chính thức một vài loại chi phí khác mà không có chứng từ chứng minh.

Đứng trước tình hình thị trường, tình hình kinh doanh diễn biến xấu liên tục Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn của cổ đông, ổn định họat động sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm của Cán bộ công nhân viên Công ty.

Căn cứ vào báo cáo quyết toán của Công ty Cổ phần XNK TH&ĐT TP.HCM được công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Phan Dũng thẩm định. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty như sau :

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN 31/12/2010:

 1. A.       SỐ LIỆU CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN:

    Keá hoaïch 2010        Thöïc hieän 2010        Tyû leä

1/ Tổng kim ngạch XNK :                5.000.000USD          4.203.000 USD         84,06%

   Trong đó :

     - Xuất khẩu :                                  1.500.000 USD       1.452.000 USD         96,80%

     - Nhập khẩu :                                 3.500.000USD        2.751.000 USD         78,57%

* (Không bao gồm kiều hối)

2/ Tổng doanh thu & thu nhập :280.000.000.000Đ   360.584.418.925 Đ    128,78% 

3/ Lợi nhuận:                                                                  

    - Lợi nhuận sau thuế:                 - 5.979.607.316   Đ        

    - Thuế thu nhập doanh nghiệp :      421.910.829  Đ

(Số thuế TNDN phải nộp của 02 Công ty con)

4/ Phân phối lợi nhuận :                                                

- Do không có lợi nhuận nên Công ty không trích các quỹ như dự định và không chia cổ tức.

B.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA TỪNG ĐƠN VỊ:

1- Văn phòng Công ty và các đơn vị nội bộ:

                                                        Kế hoạch 2010             Thực hiện             Tỷ lệ

a/ Văn phòng Công ty :

- Kim ngạch XNK:                                                           

  Trong đó :

  + Xuất khẩu :                                   1.500.000 USD         1.452.000USD        96,80%

  + Nhập khẩu :                                  1.500.000 USD          1.329.215USD        88,60%

- Tổng doanh thu và thu nhập:      55.000.000.000 Đ     94.181.017.475 Đ    171,24%

- Lợi nhuận trước thuế :              4.250.000.000 Đ      -5.824.178.019 Đ

b/ Chi nhánh Imexco - Bình Thuận:                                  (5 tháng)

- Tổng doanh thu và thu nhập:      50 tỉ đồng                       16.027.859.400 Đ    

- Lợi nhuận trước thuế :            1 tỉ đồng                     -1.344.263.279 Đ

c/ Xí nghiệp NHS và Thực phẩm xuất khẩu :

- Tổng doanh thu và thu nhập:       110 tỷ ĐVN         127.219.420.937 Đ     115,65%

- Lợi nhuận trước thuế :               200.000.000 Đ                  7.127.013 Đ        3,56%

 

Các nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh tại Văn phòng  không có hiệu quả:

+ Văn phòng phải giải quyết các hàng tồn kho, công nợ cũ từ các năm trước để lại.

+ Giải quyết các chế độ, chính sách  cho CBCNV nghỉ việc để sắp xếp lại và kiện toàn bộ máy  tổ chức tại Văn phòng Công ty.

+ Chi phí lãi vay tăng cao ngoài dự kiến cho các dự án đang đầu tư dài hạn.

2- Các đơn vị thành viên:                     Kế hoạch 2010       Thực hiện 2010       Tỷ lệ

a/ Cty TNHH MTV Vĩnh Phát- Imexco:

     - Tổng doanh thu & thu nhập :        65 tỉ đồng               85.076.362.908Đ  130,88 %

     - Kim ngạch nhập khẩu:                      2.000.000 USD        1.421.785 USD     71,05 %

     - Lợi nhuận trước thuế :                       550.000.000 Đ         579.140.574 Đ       102,1 %

b/ Cty TNHH Imexco-Bình Thuận:                                   ( 07 tháng)

     - Tổng doanh thu & thu nhập :                                       40.950.501.625 Đ 

     - Lợi nhuận trước thuế :                                                      1.024.477.224 Đ               

II- NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

1/ Về tình hình thị trường :

Trong năm 2010 tình hình kinh tế vẫn trong vòng xoáy khủng hoảng, thị trường liên tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hàng hóa của thế giới và trong nước. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam giảm mạnh do kinh tế mất ổn định luôn trong trạng thái lạm phát tăng cao, các khu Công nghiệp có rất ít các nhà đầu tư đến tìm hiểu và tỉ lệ thành công rất thấp do tình hình lao động tại Việt Nam có sự thay đổi lớn; lợi thế về lao động giá rẻ không còn, lực lương lao động không còn dồi dào như trước do các tỉnh thành đều có khu công nghiệp nên đã thu hút lao động xa quê trở  về  làm việc gần nhà.

Những tháng cuối năm  năm 2010 giá điện, giá nước cho sản xuất đều tăng đẩy giá thành sản xuất tăng, nhất là Chi nhánh Bình Thuận, Công ty Vĩnh Phát. Trong khi thi trường tiêu thu vẫn chưa có dấu hiệu tăng nhưng thanh toán vẫn còn rất chậm và nhiều rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tỉ giá đồng đô la Mỹ liên tục nên tỉ giá biến động mạnh, các ngân hàng không bảo đảm theo yêu cầu nhập khẩu của đơn vị và còn tình trạng phải mua USD ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để thanh toán hàng nhập khẩu.

Lãi suất ngân hàng trong năm 2010 tăng liên tục từ 14.5-18%, do Công ty hoạt động chủ yếu từ vốn vay  nên chi phí lãi vay tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Trong  hai năm liền 2009-2010 kinh doanh kiều hối của Công ty ngày càng giảm và không có hiệu quả nên Ban giám đốc quyết định chấm dứt hoạt động từ tháng 4/2010.

Trong 6 tháng cuối năm  tình hình tiêu thụ hàng hóa đã khả quan hơn. Các đơn vị tiếp tục duy trì  mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và trang trải được các khoản lỗ do chi phí của các ngày lễ tết Nguyên đán đầu năm.

2/ Về nguồn vốn :

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2010 chính phủ đã cắt nguồn hỗ trợ lãi suất, siết chặt cho vay để chống lạm phát  Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có phương án tích cực đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác kinh doanh tại khu công nghiệp Phú Gia. Tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục đầu tư  các dự án bất động sản khác để tạo nguồn cho các hoạt động của đơn vị.

Các Công ty con trực thuộc , Xí nghiệp sản xuất của Công ty sẽ cố gắng xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả, để được sử dụng vốn vay từ ngân hàng và huy động tù các cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi với lãi suất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

3/ Về kinh doanh xuất nhập khẩu:

         Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, là chức năng chính trong giấy phép kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong năm qua các chỉ tiêu này ngày càng giảm do bị tác động quá nhiều những bất ổn về giá cả trên thị trường quốc tế, trong nước và nguồn vốn kinh doanh luôn trong trạng thái thiếu hụt, dẫn đến việc kinh doanh không có hiệu quả.

  Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành hàng xuất khẩu. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty. HĐQT – Ban Tổng giám đốc khuyến khích các đơn vị nội bộ tập trung đẩy mạnh đầu tư sản xuất và kinh doanh nội địa. Bản thân Ban giám đốc của các đơn vị cũng đã sớm nhìn nhận vấn đề và đã có bước chuyển đổi cơ bản ngành nghề kinh doanh tại Cty TNHH MTV Vĩnh Phát và Chi nhánh Bình Thuận đã chuyển sang Công ty TNHH từ 01/6/2010 tạo sự chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua những mặt hàng sản xuất tại các đơn vị này đang phát triển mạnh mẽ cả doanh thu lẫn thị trường từng bước gây dựng thương hiệu cho mình. Doanh thu và lợi nhuận tăng hàng năm chứng tỏ Công ty đã đi đúng hướng và trong những năm tới Công ty vẫn tiếp tục chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất tại các đơn vị này để phát triển các mặt hàng mới .

4/Về các dự án đầu tư :

a)  Đầu tư phát triển sản xuất:

+ Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco :

  Trong năm 2010 Công ty đã tiếp tục đầu tư mở rộng để tăng công suất, chất lượng sản phẩm của mình. Duy trì đầu tư hàng năm để đổi mới công nghệ để tăng sức cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành bao bì .

 

+ Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận :

         Do tình hình tăng giá liên tục của nhiên liệu than đá, Chi nhánh đã quyết định đầu tư buồng đốt nhiên liệu mới chuyển từ than đá sang củi với giá rẻ hơn, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh, giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Trị giá đầu tư 350 triệu đồng đã được hoàn tất trong quý 2/2010.

         Trong thời gian chuyển đổi CN Imexco Bình Thuận sang Công ty TNHH Imexco Bình Thuận đã được sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận tiếp tục hỗ trỡ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Công ty đã thực hiện tốt việc trả nợ vay và lãi đúng hạn, bảo đảm được uy tín với ngân hàng. Trong 07 tháng hoạt động Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận đã tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại Bình Thuận, đóng góp cho ngân sách địa phương nên đã được sự tin tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận trong thời gian tới.

b/ Đầu tư các dự án :

+ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :

               Trong năm 2010, việc hợp tác đầu từ cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Nam gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng liên tục trì hoãn nên việc  thỏa thuận hợp tác khai thác kinh tế với Công ty Thiên Nam gặp nhiều trở ngại và không hiệu quả. Hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng và chấm dứt hợp tác từ tháng 7/2010.

+ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế chi tiết để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng với quy hoạch chi tiết như sau :

+ Độ cao công trình :                                           25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                             32.278 m2

    Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                        1.600 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                         2.680 m2

* Căn hộ :                                                                         17.352,6 m2

* Tầng hầm :                                                                          5.840 m2

* Giao thông :                                                                       4.205 m2

Tiến độ thực hiện dự án có thể chậm hơn dự kiến ban đầu do suy thoái kinh tế thế giới và tình hình đóng băng của thị trường bất động sản.

+ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :

Sau khi được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

 

Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên :                                                        6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                             62.545 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                        4.588 m2

* Căn hộ :                                                                            48.913 m2

* Tầng hầm :                                                                          3.800 m2

* Giao thông, sân bãi, cây xanh :                                         4.177 m2

+ Dự án tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8 :

Dự án này cũng đã được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này.

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế sơ phác với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên :                                                        1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                            6.253,3 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                     1.732,9 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                     2.037,8 m2

* Căn hộ cho thuê :                                                           1.095,1 m2

* Tầng hầm :                                                                       1.018,9 m2

* Giao thông, sân bãi :                                                          368,6 m2

5/ Đầu tư ra nước ngoài :

Đến nay Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào giai đoạn 1 trị giá 198.715 USD  trên tổng giấy phép đầu tư 900.000 USD.

C/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC :

1/ Về tổ chức :

Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của văn phòng giảm nhân sự, thu gọn bộ máy để tăng hiệu quả kinh doanh.

Chuyển mô hình hoạt động của chi nhánh Imexco Bình Thuận thành Công ty TNHH Imexco Bình Thuận.

Để giảm bớt chi phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, Ban Giám Đốc Công ty đã thường xuyên kiểm soát các chi phí và yêu cầu các phòng ban thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng dầu,.v.v….

Do khó khăn của thị trường, lạm phát tăng cao, chi phí về sản xuất và tiên lương liên tục tăng. Ban giám đốc phối hợp với các phòng ban rà soát lại tất cả công việc để tái cơ cấu lại tổ chức nhằm giảm chi phí quản lý.

2/ Về công tác đoàn thể – xã hội – chính sách – từ thiện :

a/ Công tác Công Đoàn :

Năm 2010 tình hình kinh doanh của Công ty và các đơn vị nội bộ tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công Đoàn vẫn cố gắng chăm lo đời sống cho CBCNV. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.600.000đ/tháng.

Các ngày nghĩ lễ Tết CBCNV đều được thưởng. Những trường hợp khó khăn đặc biệt đều có trợ cấp của Công Đoàn. Công Đoàn kết hợp cơ quan luôn quan tâm thăm hỏi khi CBCNV bị ốm đau hay gia đình có ma chay, hiếu hỉ.

Công Đoàn cũng chỉ đạo và theo dõi sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thực hiện hội nghị lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động giải quyết đúng đủ các chế độ cho người lao động.

Công Đoàn và Chính quyền Công ty đã vận động CBCNV và lãnh đạo các đơn vị và Ban Tổng Giám đốc cùng tham gia đóng góp các quỹ từ thiện cho người nghèo, quỹ hỗ trợ thiên tai bão lụt, Quỹ khuyến học trị giá trên 55 ttiệu đồng.

b/ Công tác Thanh niên :

Ban Chấp hành cũng đã củng cố lại hoạt động của Đoàn Thanh niên: tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát kế hoạch Công ty giao cho từng đơn vị và vận động đoàn viên của đơn vị mình tích cực góp phần tham gia hoàn thành kế hoạch được giao.

Kết luận :

Trong năm 2010 tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn và mất ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Imexco. Với sự cố gắng của CBCNV, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch đã trình Đại hội Cổ đông. Tuy nhiên kết quả kinh doanh không đạt như mong muốn mà đại hội cổ đông giao. Kết quả này do các yếu tố khách quan cũng như chủ quan về  biến động thị trường và dự đoán của công ty lạm phát tăng cao, lãi vay ngân hàng liên tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Nhưng quan trọng nhất là Công ty vẫn duy trì được sản xuất và giữ được khách hàng, bảo đảm được đời sống của CBCNV, bảo toàn được vốn và tạo sức bật cho các nắm tới./.

                                                       

    

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

 

I/ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2011:

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2, nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2008 – 2010 là chuyển đổi các mặt bằng hiện hữu để thực hiện các dự án và xây dựng lại các Xí nghiệp, củng cố và phát triển sản xuất các mặt hàng chủ lực của Công ty. Trên cơ sở đó, năm 2011 Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai.

Do tình hình kinh tế và tài chính năm 2011 vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nên việc triển khai di dời và xây dựng các dự án có chậm lại. Tập trung việc giải quyết dứt điển khu công nghiệp Phú Gia để thu hồi vốn giảm bớt áp lực lãi từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp 450 tỉ từ 2009-2010.

 Song song với việc triển khai các dự án còn dở dang, Công ty vẫn đẩy mạnh đầu tư mở rộng  sản xuất tại Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận. Tăng cường đầu tư để nâng cao công suất sản xuất của Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát – Imexco.

Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn được duy trì và triển khai các hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu. Tuy nhiên do tình hình kinh tế năm 2011 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên Công ty cũng xác định khả năng lợi nhuận sẽ giảm so với các năm trước. Đây cũng là điều kiện cần để củng cố lại Công ty, chuẩn bị cho bước phát triển lâu dài trong những năm tới.

II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 :

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, sau khi rà soát lại toàn bộ hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên. Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

A/ KẾ HỌACH SẢN XUẤT - KINH DOANH :

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         645.000.000.000 Đ

- Kim ngạch XNK :                                                                 5.000.000 USD

   Trong đó :

+ Xuất khẩu :                                                                     1.500.000 USD

+ Nhập khẩu :                                                                    3.500.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế :                                                 Cố gắng không lỗ

2/ Kế hoạch cụ thể của từng đơn vị :

a/ Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát – Imexco :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         70.000.000.000 Đ

- Kim ngạch nhập khẩu :                                                        2.100.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         600.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (10 tỷ đồng)                                               6 %

b/Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận (vốn điều lệ 12 tỉ đồng):

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         45.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         650.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (10,86 tỷ đồng)                                         6 %

c/ Xí nghiệp NHS và Thực phẩm XK :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                       110.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         100.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (2,77 tỷ đồng)                                        9,1 %

d/ Văn phòng Công ty :

- Tổng kim ngạch :                                                                 2.900.000 USD

Trong đó :

+ Xuất khẩu :                                                                     1.500.000 USD

+ Nhập khẩu :                                                                    1.400.000 USD

- Tổng doanh thu :                                                           420.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                     Cố gắng không lỗ

3/ Nhận định và đánh giá tình hình :

a/ Về tình hình thị trường :

Ngay những tháng đầu năm tình hình kinh tế vẫn chưa tiến triển có nhiều thay đổi phức tạp do ảnh hưởng của lạm phát và các chính sách của nhà nước đến thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Ngân hàng nhà nước liên tục điều chỉnh tỉ giá USD làm cho giá USD trên thị trường biến động mạnh, các ngân hàng thương mại không bảo đảm nguồn cung USD theo yêu cầu nhập khẩu của đơn vị, và trong từng thời điểm vẫn còn tình trạng phải mua USD ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để thanh toán hàng nhập khẩu.

b/ Về nguồn vốn :

Năm 2011 Nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động cho vay của ngân hàng và điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản nhằm kìm chế lạm phát sẽ là áp lực rất lớn khi Công ty huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của mình.

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và cũng luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2011 Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có phương án tích cực đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhanh chóng triển khai các dự án bất động sản khác tìm mọi cách để tạo nguồn vốn cho các hoạt động của đơn vị.

Các Công ty, Xí nghiệp sản xuất của Công ty đã cố gắng xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả, để được vay vốn từ các ngân hàng trong chương trình hỗ trợ vốn vay cho sản xuất với lãi suất thích hợp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

B/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

1/ Đầu tư phát triển sản xuất :

-  Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco:

Từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco đã liên tục đầu tư nhập máy móc thiết bị nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Dự kiến trong năm 2011 Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco sẽ tiếp tục đầu tư thêm máy móc mới năng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh  trên thị trường bao bì.

2/ Đầu tư các dự án :

a/ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :

            Bước vào đầu năm 2011 tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp. Dự kiến trước tình hình đầu tư trong và ngoài nước vào khu CN Phú Gia trong năm 2011 và năm 2012  không có dấu hiệu khả quan trong tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng như chính sách tài chính tín dụng của chính phủ như đã nêu trên  ,cũng như căn cứ  tình hình kinh doanh khu CN Phú gia từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất Khu Công nghiệp đồng thời lãi vay ngày càng tăng ,các khoản vay để đầu tư cho Khu Công nghiệp sắp đến hạn phải thanh toán

Công ty đang tiến hành đàm phán với các đối tác để nhanh chóng chuyển nhượng  để  thu hồi vốn cho Công ty giảm bớt áp lực lãi từ trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ trước đây.

b/ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :

             Dự kiến trong năm 2011 sẽ hợp tác với công ty CP Gia Việt để thực hiện khởi công xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

 c/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :

Sau khi được UBNDTP thuận chủ trương tại công văn số 58903/UBND-ĐTMT cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất.

            Trong năm 2011 làm các thủ tục liên quan về đất, dự kiến giá trị đầu tư giai đoạn 1 trị giá 60 tỉ đồng. Dự kiến sắp tới sẽ hợp tác với công ty CP Hồng Hà thực hiện dự án này.

d/ Dự án tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8 :

             Dự án nếu  được UBND TPHCM chấp thuận, Công ty CP Imexco sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và Công ty sẽ  đầu tư xây dựng Công trình văn phòng làm việc kết hợp cửa hàng kinh doanh, đầu tư giai đoạn 1 trị giá 15 tỉ đồng.

+ Diện tích khuôn viên :                                                        1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                            6.253,3 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                     1.732,9 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                     2.037,8 m2

* Căn hộ cho thuê :                                                           1.095,1 m2

* Tầng hầm :                                                                       1.018,9 m2

* Giao thông, sân bãi :                                                          368,6 m2

3/ Đầu tư ra nước ngoài :

Dự kiến năm 2011 do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nên Công ty không chủ trương đầu tư vốn ra nước ngoài.

Hiện nay Công ty đã thông qua chủ trương tìm đối tác để chuyển nhượng lai Công ty kinh doanh chế biến gỗ tại Lào do kinh doanh không hiệu quả.

C/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC :

1/ Về tổ chức :

Chiến lược kinh doanh năm 2011 có những thay đổi cơ bản. Kế hoạch xuất nhập khẩu giảm để tập trung đầu tư vào thị trường nội địa, mở rộng các mạng lưới bán hàng và thực hiện từng bước các dự án lớn có khả năng tái tạo nguồn vốn nhanh chóng. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty sẽ tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự và định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các Công ty cổ phần kinh doanh không có hiệu quả đồng thời thành lập mới những công ty kinh doanh có phương án tốt mang lại hiệu quả cao..

2/ Về công tác đoàn thể :

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV – tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2011.

Kết luận :

Tại Đại hội Cổ đông đầu năm 2010, Công ty đã nhận định được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh do lạm phát, lãi vay tăng cao và ảnh hưởng hậu suy thoái, nhưng cũng chưa dự đoán hết được những khó khăn những hậu quả nặng nề và kéo dài tình trạng khủng hoảng tại thị trường bất động sản, tài chính như hiện nay. Do vậy kết quả kinh doanh năm 2010 đã không đạt như mong muốn, thực tế đã lỗ như thể hiện trong báo cáo tài chính.

Năm 2011, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định,. Ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc  xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này để tồn tại và chờ cơ hội phát triển.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và hợp tác lâu dài của các đối tác trong kinh doanh của các ngân hàng tài trợ vốn, cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn./.                                                                                       

 

                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                  

                                                                             DƯƠNG KỲ HIẾU                   

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2011

       * 08:00 – 08:30:

      1.  Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông.

 • 08:30 – 08:45:

1.   Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.

 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, nội quy Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
 2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký.
 • 08:45 – 10:00:

                        1.      Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

                        2.      Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

                        3.      Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010, kế hoạch năm 2011.

                        4.      Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2010. Kế họach hoạt động năm 2011.

                        5.      Chủ tọa đoàn thông báo về việc thay đổi đại diện vốn Nhà nước.

                        6.      Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các tờ trình xin ý kiến sau :

- Tờ trình xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

- Tờ trình thay đổi Thành viên Ban kiểm soát (Xin ý kiến Đại hội về hình thức bầu chọn).

- Tờ trình xin chuyển ngân khoản chia cổ tức năm 2009 bổ sung quỹ dự phòng tài chính Công ty.

- Tờ trình phê duyệt ngân khoản thù lao HĐQT 2010, dự toán năm 2011.

- Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IMT tại sàn Upcom.

                        7.      Bầu thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).

                        8.      Chủ tọa đoàn hướng dẫn thảo luận và đóng góp ý kiến.

 • 10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao.
 • 10:15 – 11:00:

1.   Thảo luận:

- Đại diện vốn Nhà nước trình bày ý kiến của Cổ đông nhà nước.

- Ý kiến Cổ đông khác.

      2.   Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến và giải đáp những kiến nghị của Cổ đông.

 • 11:00 – 11:25:
 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

- Thông qua việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát.

                 - Thông qua Báo cáo HĐQT.

- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính.

- Thông qua kết quả Họat động SX KD 2010.

- Thông qua các chỉ tiêu SXKD 2011.

      -Thông qua việc hủy giao dịch tại Sàn Upcom.

2. Phát biểu của Khách mời.

3. Chủ tịch HĐQT thông qua  Nghị quyết Đại hội.

            4. Ban Thư ký thông qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

 • 11:30: Bế mạc Đại hội.
 
Thong bao ngay to chuc DHCD 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
NGHI QUYET 07 CUA HDQT
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
Thong bao thay doi chu dau tu KCN Phu Gia
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
Thong bao chot danh sach de dai hoi co dong 2010
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 

 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh tiền thân là doanh nghiệp nhà nước  Căn cứ Nghị quyết 01 ngày 14/09/1982 của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác của Tp.Hồ Chí Minh và bản thỏa thuận thống nhất giữa Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, ngày 25/11/1982 UBND Tp.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 298/QĐ-UB thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Thành phố (Imex SaiGon).

* Ngày 01/06/1983, UBND Tp.Hồ Chí Minh ra Quyết định số 77/QĐ-UB chuyển Công  ty  Xuất nhập khẩu Thành phố thành Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư  Tp.Hồ Chí Minh, trực thuộc quản lý của Sở Ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh.

* Thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi, bổ dung Nghị định 388/HĐBT về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, năm 1994 Imexco được thành lập lại doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) theo Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 10/12/1994 của UBND Tp.Hồ Chí Minh.

* Sau khi thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 388/HĐBT, cán cân tài chính của Imexco không bình thường, hậu quả của cơ chế bao cấp đã để lại cho Công ty khoản thâm hụt ngoại tệ lên đến 16,4 triệu USD (do Imexco nhập nguyên liệu, vật tư cho sản xuất công nghiệp, các công trình công cộng, xăng dầu, cầu cảng, y tế v.v… cho thành phố không đủ nguồn thanh toán) và 9,6 triệu USD nhập khẩu theo chỉ đạo của thành phố không có khả năng thu hồi.

*  Trong giai đoạn 1996 – 2000, là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của Imexco về tư cách pháp nhân, về thương hiệu Imexco trong và ngoài nước, Công ty đã giải quyết được công nợ nước ngoài, tích cực thu hồi công nợ khó đòi trong nước, vẫn duy trì sản xuất kinh doanh có lãi để giải quyết công ăn việc làm cho hơn 1.000 CBCNV (thuộc khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc) và không phát sinh công nợ mới, hàng năm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

* Thực hiện Quyết định số 3375/QĐ-UB ngày 18/08/2003 của UBND Tp.Hồ Chí Minh, Imexco đã được chuyển hình thức sở hữu từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần và chính thức hoạt động từ tháng 02/2004 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng

* Imexco được chính thức giao dịch trên Thị trường UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà nội từ ngày 4/5/2010

* Từ ngày 1/10/2010 Imexco chuyển trụ sở từ số 204 Võ Thị Sáu ,Phường 7 Quận 3 TP.HCM về số 49 đường Hoàng Việt ,Phường 4 ,Quận Tân Bình TP.HCM .Điện thọai số 38115895,Fax 38115825 .Website : http://www.imexco.vn

2. Ngành nghề kinh doanh:

Ø     Thu mua, gia công, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản (không gia công chế biến tại trụ sở), hàng công nghệ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (trừ chế biến gỗ tại trụ sở).

Ø     Nhập khẩu và kinh doanh đồ dùng cá nhân và gia đình, vật tư, nguyên liệu, máy móc, phương tiện vận tải.

Ø     Liên doanh hợp tác đầu tư.

Ø     Kinh doanh địa ốc

Ø     Sản xuất, mua bán các sản phẩm ngành may (trừ tẩy nhuộm).

Ø     Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

Ø     Mua bán thực phẩm chế biến (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống).

Ø     Kinh doanh nhà.

Ø     Cho thuê kho, xưởng, mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh.

Ø     Mua bán rượu, thuốc lá nội.

Ø     Quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại Tp.Hồ Chí Minh).

Ø     Sản xuất, mua bán bao bì nhựa (trừ tái chế phế thải).

Ø     In trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại).

Ø     Đại lý vận tải hàng.

Ø     Gia công, sản xuất lưới các loại.

Ø     Sản xuất sản phẩm bằng kim loại: móc treo (không hoạt động tại trụ sở).

Tài khoản tiền:  Tài khoản tiền Việt Nam Đồng số 0071000006063 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, số 29 Bến Chương Dương, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

II . BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 :

1.1 Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không trực tiếp điều hành. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoach định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

1.2 Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường lệ 5 phiên và họp bất thường nhiều lần để quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến họat động sản xuất kinh doanh của công ty như sau :

- Trong năm 2010 trước những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước HĐQT công ty đã nỗ lực hết mình để giữ vững sự ổn định của Công ty. Trước tình hình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Bình Dương nói chung và Việt nam nói riêng năm 2010 chưa có dấu hiệu tăng trưởng Việc thực hiện hợp tác đầu tư hạ tầng cơ sở Khu Công nghiệp Phú gia với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam không đem lại hiệu quả do khách hàng chính dự định đầu tư vào Khu Công nghiệp là công ty Kaiser Đài Loan hủy bỏ dự án đầu tư xây dựng Khu chợ gỗ .HĐQT Công ty đã  quyết định chấm dứt việc hợp tác với công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam để tạo điều kiện hợp tác với các đối tác khác như công ty TNHH Việt R.E.M.A.X ,Công ty TNHH Sài Gòn Remax nhằm tìm hướng giải quyết Khu Công nghiệp Phú Gia .HĐQT Công ty cũng đã quyết định tái cơ cấu tài chính Khu công nghiệp Phú Gia thông qua việc thực hiện việc mua bán nợ số trái phiếu doanh nghiệp (Imexco Bond 2009) phát hành cuối năm 2009 nhằm giảm áp lực lãi phải trả cho trái chủ

- HĐQT cũng đã quyết định việc cho phép chi nhánh Imexco Bình Thuận chuyển thành công ty TNHH Imexco Bình Thuận với tỷ lệ góp vốn của Imexco chiếm 90,5.% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Imexco Bình Thuận trong việc đầu tư phát triển mở rộng sản xuất

- HĐQT cũng đã quyết định việc rút vốn ra khỏi công ty TNHH Viking Việt Nam (Chuyên về may mặc) và đã bảo toàn được số vốn trước đây đã góp .Việc quyết định rút vốn là do Viking Việt Nam họat động không hiệu quả lỗ liên tục nhiều năm và tỷ lệ phần vốn Imexco tại Viking Việt Nam quá thấp 6,11% vốn điều lệ

-  Ngoài ra HĐQT còn chấp thuận cho Ban Tổng Giám Đốc công ty giải thể tổ kiều hối

do họat động kém hiệu quả vì hiện nay nguồn kiều hối chủ yếu chuyển vê Việt Nam qua các ngân hàng thương mại.

- Tuy có những cố gắng ,nỗ lực nhưng do HĐQT còn chưa lường hết những khó khăn ,chưa theo kịp được tình hình diễn biến phức tạp của thị trường trong và ngoài nuớc nên kết quả kinh doanh năm 2010 không đạt chỉ tiêu của Đại Hội Cổ Đông đề ra .Đây là lần đâu tiên kể từ khi cổ phần hóa từ năm 2004 đến nay Công ty CP Imexco bị lỗ. HĐQT cũng đã không thực hiện được việc chia 5% cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu như nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Động năm 2010 yêu cầu do chưa được sự chấp thuận của UBCKNN

1.3 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra, tuy đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng đã không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông giao.

 

 

2. Chương trình hoạt động năm 2011 :

2.1 Năm 2010 công ty đã bị lỗ.Do đó năm 2011 trọng tâm là khắc phục thua lỗ năm 2010, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng vốn  một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011

2.2 Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

2.3 Duy trì các cuộc  họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh họat, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD..

2.4 Năm 2012 Hội đồng Quản trị công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ II  .Vì thế nhiệm vụ của HĐQT còn là việc chuẩn bị nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ III ,nhân sự Ban Tổng Giám Đốc công ty , Ban Kiểm soát công ty để trình Đại hội đồng Cổ Đông năm 2012 bầu chọn .

2.5 Soạn thảo chiến lược phát triển công ty giai đọan 2012-2017

 

Số liệu Kinh doanh năm 2010

- Doanh thu và thu nhập :       363.480.017.029 VNĐ tương đượng 128,81% kế hoạch.

. - Lợi nhuận trước thuế:       -5.557.696.487 VNĐ

 

3. Tình hình tài chính (Thời điểm 31/12/2010)

3.1 Cơ cấu tài sản

+ Tổng giá trị tài sản của Công ty : 876.429.442.018 đồng gồm :

-  Tài sản ngắn hạn :                       151.622.535.884 đồng

-  Tài sản dài hạn :                           724.806.906.134 đồng

+ Nguồn vốn                                      876.429.442.018 đồng, gồm :

- Nợ phải trả :                                     844.150.767.213 đồng

- Vốn chủ sở hữu :                               32.278.674.805 đồng

 

3.2 Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ công ty năm 2010 là 30.000.000.000 đồng với 3.000.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phiếu

-                     Tính đến ngày chốt danh sách 23/3/2011    .Cơ cấu cổ đông công ty như sau :

+          Cổ đông vốn Nhà nước : 20%

+         Cổ đông cá nhân và tổ chức : 80,00%

Trong đó : - CB.CNV : 7,79%

- Công đoàn công ty :  0,83%

- Cổ đông ngoài DN: 71,38%

- Cổ đông nước ngoài : 0 %

4. Đánh giá chung :

Trong năm 2010 tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn và mất ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Imexco. Với sự cố gắng của CBCNV, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch đã trình Đại hội Cổ đông. Tuy nhiên kết quả kinh doanh không đạt như mong muốn mà đại hội cổ đông giao . Kết quả này do các yếu tố khách quan cũng như chủ quan về  biến động thị trường và dự đoán của công ty lạm phát tăng cao, lãi vay ngân hàng liên tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Nhưng quan trọng nhất là Công ty vẫn duy trì được sản xuất và giữ được khách hàng, bảo đảm được đời sống của CBCNV, bảo toàn được vốn và tạo sức bật cho các năm tới .

 

III.Báo Cáo của Ban Tổng Giám Đốc :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2010

Kế họach 2010 Thực hiện 2010 Tỷ lệ

1.1 Tổng kim ngạch XNK : 5.000.000USD          4.203.000 USD         84,06%

Trong đó :

- Xuất khẩu :                                             1.500.000 USD       1.452.000 USD         96,80%

- Nhập khẩu :                                            3.500.000USD        2.751.000 USD         78,57%

* (Không bao gồm kiều hối)

1.2 Tổng doanh thu & thu nhập : 280.000.000.000Đ   368.480.017.029 Đ    129,81%

1.3/ Lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế:               - 5.979.607.316 Đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp :    421.910.829  Đ

(Số thuế TNDN phải nộp của 02 công ty con)

2. Hoạt động kinh doanh

* Về kinh doanh xuất nhập khẩu:

Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, là chức năng chính trong giấy phép kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong năm qua các chỉ tiêu này ngày càng giảm do bị tác động quá nhiều những bất ổn về giá cả trên thị trường quốc tế , trong nước và nguồn vốn kinh doanh luôn trong trạng thái thiếu hụt , dẫn đến việc kinh doanh không có hiệu quả.

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành hàng xuất khẩu. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty. HĐQT – Ban Tổng giám đốc khuyến khích các đơn vị nội bộ tập trung đẩy mạnh đầu tư sản xuất và kinh doanh nội địa. Bản thân Ban giám đốc của các đơn vị cũng đã sớm nhìn nhận vấn đề và đã có bước chuyển đổi cơ bản ngành nghề kinh doanh tại Cty TNHH MTV Vĩnh Phát và Chi nhánh Bình Thuận đã chuyển sang công ty TNHH từ 01/6/2010 tạo sự chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua những mặt hàng sản xuất tại các đơn vị này đang phát triển mạnh mẽ cả doanh thu lẫn thị trường từng bước gây dựng thương hiệu cho mình. Doanh thu và lợi nhuận tăng hàng năm chứng tỏ Công ty đã đi đúng hướng và trong những năm tới Công ty vẫn tiếp tục chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất tại các đơn vị này để phát triển các mặt hàng mới .

* Về các dự án đầu tư :

a)   Đầu tư phát triển sản xuất:

+ Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco :

Trong năm 2010 Công ty đã tiếp tục đầu tư mở rộng để tăng công suất, chất lượng sản phẩm của mình. Duy trì đầu tư hàng năm để đổi mới công nghệ để tăng sức cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành bao bì .

 

+ Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận :

Do tình hình tăng giá liên tục của nhiên liệu than đá, Chi nhánh đã quyết định đầu tư buồng đốt nhiên liệu mới chuyển từ than đá sang củi với giá rẻ hơn, nhằm tiết kiệm chi phí , tăng hiệu quả kinh doanh , giá trị làm lợi  hàng trăm triệu đồng. Trị giá đầu tư 350 triệu đồng đã được hoàn tất trong quý 2/2010.

Trong quá chuyển đổi CN Imexco Bình Thuận sang công ty TNHH Imexco Bình Thuận đã được sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Công ty đã thực hiện tốt việc trả nợ vay và lãi đúng hạn, bảo đảm được uy tín với ngân hàng. Trong 07 tháng hoạt động Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận đã tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại Bình Thuận, đóng góp cho ngân sách địa phương nên đã được sự tin tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận trong thời gian tới.

b/ Đầu tư các dự án :

+ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :

Trong năm 2010, việc hợp tác đầu từ cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Nam gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kính tế , các nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng liên tục trì hoãn nên việc  thỏa thuận hợp tác khai thác kinh tế với Công ty Thiên Nam gặp nhiều trở ngại và không hiệu quả . Hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng và chấm dứt hợp tác từ tháng 7/2010.

 

+ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế chi tiết để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng với quy hoạch chi tiết như sau :

+ Độ cao công trình :                              25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :              32.278 m2

Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                           1.600 m2

* Văn phòng cho thuê :                           2.680 m2

* Căn hộ :                                                 17.352,6 m2

* Tầng hầm :                                             5.840 m2

* Giao thông :                                          4.205 m2

Tiến độ thực hiện dự án có thể chậm hơn dự kiến ban đầu do suy thoái kinh tế thế giới và tình hình đóng băng của thị trường bất động sản.

 

+ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :

Sau khi được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên :                         6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :              62.545 m2

Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                           4.588 m2

* Căn hộ :                                                 48.913 m2

* Tầng hầm :                                             3.800 m2

* Giao thông, sân bãi, cây xanh :            4.177 m2

+ Dự án tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8 :

Dự án này cũng đã được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này.

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế sơ phác với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên :                                                        1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                            6.253,3 m2

Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                     1.732,9 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                     2.037,8 m2

* Căn hộ cho thuê :                                                           1.095,1 m2

* Tầng hầm :                                                                       1.018,9 m2

* Giao thông, sân bãi :                                                          368,6 m2

5/ Đầu tư ra nước ngoài :

Đến nay Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào giai đoạn 1 trị giá 198.715 USD  trên tổng giấy phép đầu tư 900.000 USD.

* Những sự kiện ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010

+ Công ty phải giải quyết các hàng tồn kho , công nợ cũ từ các năm trước để lại.

+ Giải quyết các chế độ, chính sách  cho CBCNV nghỉ việc để sắp xếp lại và kiện toàn bộ máy  tổ chức tại văn phòng công ty.

+ Chi phí lãi vay tăng cao ngoài dự kiến cho các dự án đang đầu tư dài hạn.

+ Chuyển đổi chi nhánh Imexco- Bình Thuận thành công ty TNHH Imexco- Bình Thuận

3.Những tiến bộ đã đạt được

Để giảm bớt chi phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện việc tinh giảm biên chế bộ máy văn phòng công ty nhằm tinh gọn bộ máy , việc chuyển đổi chi nhánh Imexco- Bình Thuận thành công ty TNHH Imexco- Bình Thuận là động lực thúc đẩy việc tự chủ trong kinh doanh và tạo điều kiện để mỡ rộng , đầu tư phát triển sản xuất tại Bình Thuận

IV.Báo Cáo tài Chính

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

Địa chỉ: 108/E7 Cộng Hòa Phường 4 Quận Tân Bình

 

 

2.      Ý kiến kiểm toán độc lập:.

Do hạn chế về phía Công ty, Chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt của công ty TNHH Imexco – Bình Thuận tại ngày 31/12/2010 số tiền 47.758.000 đồng. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thể thực hiện thủ tục thay thế cần thiết khác đã làm cơ sở đưa ra ý kiến đối với khoản mục này trên Bảng cân đối kế toán. Do đó, số dư tiền mặt trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010 căn cứ vào số liệu kế toán của Công ty. Như đã nêu Mục V.7 trên Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa khấu hao tài sản cố định hữu hình - nhà cửa, vật kiến trúc (nhà kho 432 Trần Văn Kiểu, nhà kho 301E và 301F Bến Bình Đông, nhà kho Mễ Cốc) theo các tờ trình số 27/CV-CT2008 ngày 20/04/2008, số 01/CV-CT2009 ngày 05/01/2009 và số 21/CV-CT2009 ngày 30/03/2009 năm 2008, năm 2009 và năm 2010 số tiền lần lượt là 72.229.358 đồng, 215.411.055 đồng và 215.411.055 đồng dẫn đến kết quả kinh doanh tăng thêm một khoản tương ứng.

 

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi vẫn chưa nhận được các bản xác nhận số dư các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác, phải thu dài hạn khác,vay và nợ ngắn hạn, phải trả cho người bán và phải trả khác tại 31/12/2010 với số tiền lần lượt là11.387.529.452 đồng, 2.248.245.313 đồng, 4.173.358.819 đồng 14.418.500.000 đồng, 7.600.000.000 đồng, 6.871.347.810 đồng, và 17.567.440.000 đồng. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi cũng không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế khác để có thể kiểm chứng được tính có thực của các khoản công nợ nêu trên. Do vậy số dư các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác, phải thu dài hạn khác, vay và nợ ngắn hạn, phải trả cho người bán và phải trả khác trên Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2010 căn cứ vào số liệu sổ sách kế toán của Công ty. Như đã nêu Mục V.3 trên Thuyết minh báo cáo tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập là 16.301.843.461 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền là 1.297.956.303 đồng, số tiền còn phải trích lập bổ sung là 15.003.887.158 đồng làm cho lợi nhuận năm nay của công ty tăng lên một khoản tương ứng.

Như đã nêu tại mục V.8, V.11 và VI.4, VI.6 Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty theo dõi khoản chi phí lãi vay số tiền 3.708.593.440 đồng trên chi phí xây dựng cơ bản dở dang để phân bổ dần vào chi phí của các năm sau thay vì ghi nhận chi phí hoạt động tài chính trong kỳ, Công ty theo dõi khoản chi phí quản lý doanh nghiệp số tiền 3.971.011.954 đồng trên chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào chi phí của các năm sau thay vì ghi nhận chi phí hoạt động tài chính

trong kỳ, Việc ghi nhận này làm cho lợi nhuận năm nay của công ty tăng lên một khoản tương ứng.Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Phụ lục đính kèm

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất

- Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

V.Các Công ty có liên quan

Danh sách các đơn vị Imexco góp vốn đến ngày 31/12/2010

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt

Công ty thành viên

31/12/2010

Giá trị

Tỷ lệ (%)

I

Công ty con

26.692.300

96,83

1

Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phát Imexco

10.000.000

100

2

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư  Imexco Sài Gòn (Cty KD chế biến gỗ XK Imexco tại Lào)

5.382.300       (300.000 USD) (*)

100

3

Công ty TNHH Imexco Bình Thuận

10.860.000

90,5

II

Công ty liên doanh, liên kết, khác

36.156.372

 

1

Công ty TNHH Viking Việt Nam ***

316.422

6,11

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh-Imexco

8.550.000

45,00

3

Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Dịch vụ Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)

650.000

4,33

4

Công ty Cổ phần Phú Khang Thịnh

500.000

20,00

5

Công ty Cổ phần S.C.I

23.140.000

(**)

7

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hồng Long

2.950.000

(**)

Tổng cộng

62.848.672

 


Nguồn: Imexco

(*): Tỷ giá sử dụng để quy đổi tại thời điểm ngày 31/12/201 là 17.941 VND/USD.

(**): Imexco góp vốn đầu tư dự án, phân chia lợi nhuận theo kết quả.

(***) Vào đầu năm 2011 Imexco đã thu hồi toàn bộ vốn góp 20.000 USD tại công ty TNHH Viking Việt Nam

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư  Imexco Sài Gòn (Cty KD chế biến gỗ XK Imexco tại Lào)Đến nay Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Lào. Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và nhà xưởng 900.000 USD (Đã đầu tư giai đoạn một 300.000 USD

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh-IMEXCO, là đơn vị chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng mộc gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Đài Loan và châu Âu

Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phát Imexco chuyên sản xuất và mua bán bao bì nhựa, in bao bì và màng film

Công ty TNHH Imexco Bình Thuận :Chuyên sản xuất ,mua bán , chế biến thức ăn gia súc , bột cá , bột tôm , thủy hải sản…

VII.  Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức Công ty

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005.

- Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2007, được sửa đổi theo phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm: văn phòng Công ty, các phòng ban chức năng và các văn phòng đại diện trực thuộc.

Sơ đồ bộ máy quản lý của Imexco(Xem trang sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Ban Tổng Giám đốc

1.       Tổng Giám đốc: Ông Dương Kỳ Hiếu

- Sinh ngày     20/6/1948      nơi sinh :Bạc liêu

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghiệp vụ Ngoại thương

 

2.      Phó Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Gia Tường

- Sinh ngày     5/5/1956                    nơi sinh : Hà nội

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh Việt Bỉ ,Chứng chỉ đào tạo quản trị công ty

 

3. Phó Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung

- Sinh ngày                 11/3/1963      nơi sinh TP.HCM

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị

* Kế Toán Trưởng Ông  Đào Văn Thơm

- Sinh ngày 20/12/1961  Nơi sinh: Bình Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Chứng chỉ đào tạo

quản trị công ty

 

* Chính sách đối với người lao động

1. Số người lao động trong Công ty

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là 90 người, với cơ cấu phân theo trình độ chuyên môn và thời hạn hợp đồng lao động được thể hiện như sau:

 

Cơ cấu lao động của Imexco tại thời điểm 31/12/2010

Stt

Phân loại

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

I

Phân theo giới tính

90

100

1

Nam

71

78,89

2

Nữ

29

32,21

II

Phân theo trình độ chuyên môn

90

100

1

Đại học và Trên đại học

28

31,11

2

Cao đẳng

1

1,11

3

Trung cấp

4

4,44

4

Lao động phổ thông

57

63,33

III

Phân theo thời hạn hợp đồng lao động

90

100

1

Không xác định thời hạn

83

92,22

2

Có xác định thời hạn từ 01 – 03 năm

6

6,67

3

Ngắn hạn dưới 01 năm

1

1,11

4

Đang thử việc

0

0

Nguồn: Imexco

2. Các chính sách đối với người lao động

-           Chính sách tiền lương

Công ty tự xây dựng thang bảng lương và đã đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội Tp.Hồ Chí Minh. Khi lương tối thiểu Nhà nước tăng thì lương của CBCNV cũng sẽ tăng tương ứng.

-          Người lao động làm ở vị trí công việc nào thì hưởng lương theo vị trí công việc đó. Đến hạn nâng lương người lao động được trình xét nâng lương đúng niên hạn.

-          Người lao động làm việc tại Công ty được hưởng lương thời gian đối với các công việc không khoán được sản phẩm (khối văn phòng, bộ phận gián tiếp…). Lương thời gian bao gồm: lương cơ bản (hệ số lương do Công ty tự xây dựng nhân với lương tối thiểu Nhà nước quy định từng thời kỳ) cộng với phụ cấp tiền cơm,      tiền xe.

-          Hưởng lương sản phẩm đối với công việc khoán theo sản phẩm, chất lượng và hiệu quả công việc.

-          Hàng tháng Công ty trả lương thành 2 kỳ, 1 lần giữa tháng (ngày 15) và 1 lần cuối mỗi tháng.

-          Tiền lương làm thêm giờ được Công ty chi trả như sau:

§         Làm vào ngày thường, ít nhất bằng 150% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

§         Làm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

§         Làm vào ngày Lễ, Tết, ít nhất bằng 300% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

§         Nếu nghỉ bù thì chỉ trả phần chênh lệch của ngày làm bình thường.

§         Nếu thêm giờ vào ban đêm thì còn được được trả thêm 30% tiền lương làm vào ban ngày.

Thu nhập bình quân năm 2010 của CBCNV Công ty là 4,1 triệu đồng/người/tháng.

 

-           Chính sách tiền thưởng

Vào các dịp lễ, Tết Công ty đều có thưởng cho người lao động, mức thưởng tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Tổng kết cuối năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanhvà mức độ hoàn thành công việc, người lao động được bình xét thi đua khen thưởng.

 

-           Chính sách phúc lợi

Các trường hợp nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau thai sản, nghỉ dưỡng sức..) Công ty đều thanh toán 100% lương cơ bản.

Lao động nữ sau khi sinh được Công ty trợ cấp 1,5 tháng lương tối thiểu chung của nhà nước (ngoài trợ cấp bảo hiểm xã hội).

Ngoài ra, người lao động nghỉ hưu được trợ cấp 3 thêm tháng lương cơ bản.

 

VIII .Thông tin cổ đông /Thành viên góp vốn và quản trị công ty

1. Hội Đồng Quản trị /Ban kiểm soát

*     Hội đồng Quản trị

1.Ông Dương Kỳ Hiếu

Chức vụ Công tác hiện nay :

 • Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Sinh Imexco
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại –      Dịch vụ – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tháp Mười
 • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vicosimex
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phú Khang Thịnh
 • Số cổ phần nắm giữ:             167.750 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5,59%/vốn điều lệ)

 

2. Ông Trần Quang Hưng :Thành viên độc lập không điều hành

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK tổng hợp và Đầu tư Tp.HCM
 • Số cổ phần nắm giữ :            100.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 3,33%/vốn điều lệ)

 

3. Bà Nguyễn Thị Gia Tường

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
 • Thành viên BKS Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
  • Đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Đến hết tháng 5/2011)
  • Ủy viên ban Chấp hành Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM

Số cổ phần nắm giữ (05/01/2010):614.750 cổ phần (chiếm 20,49%/vốn điều lệ)

Trong đó:

Đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn:           600.000 cổ phần (20,00%)

Sở hữu cá nhân: 14.750 cổ phần (0,49%)

4. Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Bí Thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
 • Đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn từ tháng 6/2011
 • Số cổ phần nắm giữ: 16.200 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,54%/vốn điều lệ)

5. Ông Lê Việt Dũng : Thành viên độc lập không điều hành

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
 • Số cổ phần nắm giữ: 269.320 cổ phần (chiếm tỷ lệ 8,98%/vốn điều lệ)

* Ban kiểm soát

1. Ông Lý Thanh Tòng

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Trưởng BKS Công ty Cổ phần XNK tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh

2. Ông Trần Văn Kiến

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Trưởng Phòng Đầu tư – Phát triển, Thành viên       BKS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tháp Mười

3. Ông Nguyễn Anh Tùng

Chức vụ công tác hiện nay:

 • Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
 • Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn          (Satra)

 

VIX  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

-  Căn cứ phân công tại cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 02/05/2007, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

 

Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị; giao ban; xác định kế hoạch SXKD tại các đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

 

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

 

Thẩm định các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD tại từng đơn vị trực thuộc và VP Công ty.

 

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

 

Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

 

II/  CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

 

 

+ Năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

 

-  Việc xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Phú Gia để tạo thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp;

 

-  Việc mua bán nợ số trái phiếu doanh nghiệp do Công ty phát hành từ cuối năm 2009 thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Gia bằng cơ cấu lại tài chính liên quan đến dự án Khu công nghiệp để giảm chi phí và lãi phải trả rất lớn.

 

-  Thu hồi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Viking để bảo toàn vốn vì Công ty này hoạt động ngành may mặc không hiệu quả.

 

-  Tái cấu trúc CN Bình Thuận thành Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận có trên 2 thành viên để tạo thuận lợi cho Imexco-Bình Thuận phát triển.

 

Ngoài ra, giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

 

+  Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 02 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó 01 Phó Tổng Giám  Đốc kiêm nhiệm Giám  Đốc tài chính.

 

Việc kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

 

Các đơn vị sản xuất trực thuộc chăm lo tốt đời sống và sinh hoạt cho công nhân nên trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc lãng công nào.

 

 

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010:

 

-  Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2009 và trích lập các Qũy theo quyết định của Đại hội:

 

-  4% cổ tức bằng tiền mặt đã thực hiện đầy đủ.

 

-  5% cổ tức bằng cổ phiếu chưa thực hiện được vì không được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

 

-  Điều hành hoạt động SXKD năm 2010 không đạt mức tối thiểu Kế hoạch lợi nhuận được Đại hội thông qua:

 

Doanh thu và thu nhập:          363.480.017.029 đồng, tương đương 129,81% kế hoạch

Kim ngạch XNK và Kiều hối:   4.203.000 USD, tương đương   84,06% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế:        (5.979.607.316) đồng

* Thù lao , lương Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành năm 2010

STT

Họ và tên

Thù lao HĐQT/tháng

1

Dương Kỳ Hiếu

3.000.000 ĐVN

2

Trần Quang Hưng

3.000.000 ĐVN

3.

Lê Việt Dũng

2.500.000 ĐVN

4

Đỗ Nguyễn Kỳ Trung

2.000.000 ĐVN

5

Nguyễn Thị Gia Tường

2.000.000 ĐVN

 

- Số thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : 2 người (Một Phó Tổng Giám Đốc kiêm thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát)

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Vốn cổ phần của Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 30.000.000.000 đồng, được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn cổ phần như sau:

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần của Imexco tính đến thời điểm 31/12/2010

Stt

Cổ đông

Số lượng cổ đông

Số cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Nhà nước

1

600.000

6.000.000.000

20,00

2

Trong Công ty

 

 

 

8,72

2.1

Pháp nhân/Tổ chức

1

24.850

248.500.000

0,83

2.2

nhân

13

233.620

2.336.200.000

7,79

3

Ngoài Công ty

 

 

 

71,38

3.1

Pháp nhân/Tổ chức

2

35.550

355.500.000

1,18

3.2

nhân

232

2.105.970

21.059.700.000

70,20

4

Cổ phiếu quỹ

 

0

0

0,00

 

Tổng cộng (1+2+3+4)

3.000.000

30.000.000.000

100

Nguồn: Imexco

a. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 05/01/2010 như sau:

Stt

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra)

275B Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

600.000

6.000.000.000

20,00

2

Lê Việt Dũng

150-152 Ngô Quyền, P.5, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

269.320

2.693.200.000

8,98

3

Dương Kỳ Hiếu

61 Cao Thắng, P.3, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

167.750

1.677.500.000

5,59

Tổng cộng

1.037.070

10.370.700.000

34,57

2. Các Dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1 Cổ đông Nhà nước (Satra) Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH Một thành viên

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>


Hôm nay: 22-06-2024
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 722355

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658